Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τις ΕΚΛΟΓΕΣ του Σωματείου μας.

Συναδέλφισσες  και Συνάδελφοι:
     Την ΤΕΤΑΡΤΗ k΄ ΠΕΜΠΤΗ 13 k΄ 14 IOYNΗ  2018, και συγκεκριμένα στις ώρες 08:00πμ – 07:00μμ, έχουμε ΕΚΛΟΓΕΣ  στο Σωματείο μας,  για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ, Νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ k΄ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                 Όπου   σας   καλούμε   όλους να  προσέλθετε και  να ΨΗΦΙΣΕΤΕ   
    Σ΄ αυτήν την κρίσιμη και δύσκολη περίοδο για ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ και το Νοσοκομείο, η συμμετοχή ΟΛΩΝ σ΄ αυτές τις Εκλογές είναι ΑΝΑΓΚΑΙΑ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ και ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ.
                         ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  στο Γρ. του Σωματείου,
                            Μέχρι την ΤΡΙΤΗ  5/6/18  στις ώρες 12:00 - 13:00.
                                                                                     ΑΠΟ  ΤΗΝ   ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του Δ.Σ του Σωματείου μας.

      Στον σύνδεσμο που ακολουθεί (https://files.acrobat.com/a/preview/2cfdbdfd-41e6-4c79-8976-c099e1cc9c79 ), μπορείτε να διαβάσετε τον Διοικητικό Απολογισμό του Δ.Σ του Σωματείου μας για την περίοδο ΜΑΗΣ του 2016 έως ΜΑΗ του 2018.
     Αυτόν τον απολογισμό, όπως και αυτούς των προηγούμενων περιόδων, μπορείτε να τους αναζητάτε στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ στο κάτω δεξιό μέρος της σελίδας μας με τίτλο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Προσωρινή τοποθέτηση προϊσταμένων στο Δημόσιο [Εγκύκλιος]

         Με εγκύκλιο το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης δίνει λύση στην πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων στο Δημόσιο, μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων ευθύνης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, που δημοσιεύει και αναλύει το epoli.gr «επανατοποθετούνται προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις, υπάλληλοι, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου του ιδίου επιπέδου κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των οικείων Οργανισμών ύστερα από επιλογή ή/και τοποθέτηση, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να υπηρετούν στον οικείο φορέα και ανήκουν στον κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση».
Οι προϋποθέσεις
Προβλέπεται η επανατοποθέτηση προϊσταμένων υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου στις αντίστοιχες δομές, εφόσον για τις θέσεις αυτές είχαν επιλεγεί ή και τοποθετηθεί βάσει ειδικών διατάξεων,
2. Υπηρετούν στον οικείο φορέα κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων και
3. Ανήκουν σε κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση.
Επανατοποθέτηση
      Για τους δε υπαλλήλους, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου κατόπιν επιλογής ή/και τοποθέτησης σε φορέα, στον οποίον ωστόσο δεν ανήκουν οργανικά, συμπεριλαμβάνονται και αυτοί στους προϊσταμένους που επανατοποθετούνται.
       Για παράδειγμα, προϊστάμενος Διεύθυνσης, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα αυτά κατόπιν επιλογής ή/και τοποθέτησης βάσει ειδικών διατάξεων (π.χ. άρθρο 5 του ν. 4275/2014) και στον οποίον έχουν ανατεθεί νομίμως καθήκοντα αναπλήρωσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, βάσει των ως άνω διατάξεων επανατοποθετείται κατ’ αρχήν προϊστάμενος Διεύθυνσης κατά την έναρξη ισχύος των νέων οργανικών διατάξεων, καθώς για τη θέση αυτή είχε επιλεγεί ή/και τοποθετηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι λοιπές προαναφερόμενες 2 και 3 προϋποθέσεις.
Οι αρχαιότεροι
         Στις νέες οργανικές μονάδες, εφ’ όσον οι υπάλληλοι σε επίπεδο θέσης ευθύνης είναι περισσότεροι, τότε τοποθετούνται αυτοί που διαθέτουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων στο επίπεδο αυτό.
      Στην περίπτωση, που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι για τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης του εκάστοτε επιπέδου, ως προϊστάμενοι τοποθετούνται υπό τους όρους των νέων οργανικών διατάξεων, υπάλληλοι του οικείου φορέα που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής που τίθενται ανά επίπεδο ευθύνης από το κατά περίπτωση εφαρμοστέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων.
Τυπικά προσόντα
      Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων, σύμφωνα με την περίπτωση αυτή, συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι  εν γένει διοικητικές τους ικανότητες.
      Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «υπό τους ίδιους αυτούς όρους, για την πλήρωση των κενών θέσεων ευθύνης της παρούσας περίπτωσης, επιτρέπεται η τοποθέτηση σε θέση ευθύνης ανώτερου επιπέδου υπαλλήλων που δύνανται να τοποθετηθούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων».
Επίδομα θέσης
      Επίδομα θέσης δικαιούται ο αναπληρωτής προϊσταμένου οργανικής μονάδας στην περίπτωση που κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος, έως την επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταμένου.
      Να υπενθυμίσουμε ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο «αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός 15 ημερών και η διαδικασία τοποθέτησης προϊσταμένου ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο 2 μηνών από την προκήρυξη της θέσης».
Θητείες
      Ο προϊστάμενος επιλέγεται για πλήρη θητεία. Έως την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα περί αναπλήρωσης προϊσταμένων. Ειδικά, στην περίπτωση που κενωθεί θέση προϊσταμένου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας, στην κενωθείσα θέση τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο επόμενος στον οικείο πίνακα κατάταξης, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλη θέση ευθύνης του ίδιου επιπέδου.

Εντολή Επίδοσης της ΑΔΕΔΥ: «κηρύσσουμε απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολογήσεως»

1 ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
2 ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΑΔΕ
3 ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
4 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
5 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
6 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
7 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
8 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ
9 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
10 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
11 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
12 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΣΕΠ
13 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
14 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
15 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
16 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
17 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
18 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΣΡ
19 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΡΥΜΘΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
21 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
22 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
23 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
24 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΔ
25 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
26 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
27 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
28 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
29 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
30 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
31 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
32 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
33 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
34 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
35 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
36 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
37 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
38 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
39 ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
40 ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
41 ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
42 ΕΝΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διάφορα Δημοσιεύματα.

      Στους   συνδέσμους που σας κοινοποιούμε, διαβάστε διάφορα ενδιαφέροντα δημοσιεύματα, σχετικά με τον χώρο μας:
  1. http://www.skaipatras.gr/2018/05/14/patra-paremvasi-syndikaliston-toy-ag-andrea-gia-to-xiloma-pisimisi-apo-to-nosokomeio-rioy-kakogoysto-sirial/
  2. http://achaianews.gr/index.php/news/culture-2/59813-3ωρη-στάση-των-νοσηλευτών-του-άγιου-ανδρέα-την-τρίτη
  3. http://www.pelop.gr/?page=article&DocID=457562&srv=9  
  4. https://www.patrasevents.gr/article/346810-giorgos-koutroumanis-oi-meioseis-sintakseon-ksekinoun-ton-dekemvrio
  5. https://dete.gr/%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bb%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3/ 

Επιστολή της ΠΟΕΔΗΝ στους αρχηγούς των Κομμάτων πλην της Χρυσής Αυγής.

Κύριε Πρόεδρε της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
Κυρίες, κύριοι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων της ελάσσονος Αντιπολίτευσης

          Σήμερα εκδικάστηκε (ανεβλήθη για 4 Δεκεμβρίου 2018) στα Δικαστήρια της Ζακύνθου μήνυση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου Ζακύνθου κατά της ΠΟΕΔΗΝ. Κατηγορείται η ΠΟΕΔΗΝ επειδή ανέδειξε την επικινδυνότητα των χειρουργείων Ζακύνθου που στοίχισαν τη ζωή σε μια γυναίκα και κινδύνεψαν άλλοι τέσσερεις ασθενείς από μετεγχειρητικές επιπλοκές μετά από εγχειρήσεις ρουτίνας. Είναι η δεύτερη Μηνυτήρια Αναφορά της Διοικήτριας του Νοσοκομείου που εκδικάζεται σε βάρος της ΠΟΕΔΗΝ.  Οι δικές μας, των συγγενών της γυναίκας που πέθανε, των γιατρών κινούνται με αργούς ρυθμούς στην Ανακριτική διαδικασία.
Έχουμε να κάνουμε με μία Κυβέρνηση που δεν σέβεται ούτε τους στοιχειώδεις κανόνες λειτουργίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της χώρας. Όποιος ενοχλεί με τη στάση του, την δράση του, ψάχνουν τρόπους να τον τσακίσουν.
Δεν αντέχουν την κριτική για τις Πολιτικές που εφαρμόζουν. Με επιχειρήματα παρελθοντολογικού χαρακτήρα διχάζουν. Προσπαθούν να στριμώξουν όσους αναδεικνύουν τις ανάλγητες πολιτικές που ασκούν. Κυρίως χρησιμοποιούν τη δύναμη που τους παρέχει η εξουσία και προσπαθούν να κάνουν κακό σε όποιον αντιδράει.
Όλοι οι Διεθνείς Οργανισμοί, οι επιστημονικές έρευνες αναδεικνύουν την εικόνα κατάρρευσης της Δημόσιας Υγείας, των Νοσοκομείων, κάτι που και η ΠΟΕΔΗΝ με εμπεριστατωμένες έρευνες και στοιχεία αναδεικνύει.
Γι’ αυτό εξάλλου ευαισθητοποιούνται μεγάλα Ιδρύματα της χώρας τα οποία προσπαθούν με δωρεές να καλύψουν τα κενά και την ανυπαρξία της Κυβέρνησης.
Το Σύνταγμα της χώρας κατοχυρώνει την Συνδικαλιστική ελευθερία και δράση.
Οι Υπουργοί Υγείας χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς του Κράτους για να φιμώσουν το Συνδικαλιστικό Κίνημα, την ΠΟΕΔΗΝ, κυρίως τους πολίτες που θίγονται από τις πολιτικές που ασκούν. Ποιος να το φανταζόταν αυτό, από μία Κυβέρνηση που τα στελέχη της όταν ήταν στην Αντιπολίτευση έκαναν αίσχη. Προπηλάκιζαν πολιτικούς αντιπάλους, συνδικαλιστές ακόμη και σε κοινωνικές εκδηλώσεις.
Τι να πρωτοθυμηθούμε από την συνδικαλιστική δράση στο παρελθόν Υπουργών του Σύριζα, ειδικά του Αν. Υπουργού Υγείας κου Πολάκη;  Έλουζαν με διάφορα υγρά, εκσφενδόνιζαν αντικείμενα, φρούτα, αυγά, εναντίον των τότε Κυβερνητικών Στελεχών, συνδικαλιστών,  έσπαγαν πόρτες Υπουργείων. Όλα καλά όμως.
Κανείς ακόμη και για τέτοιες ακραίες πράξεις δεν σκέφτηκε να τους υποβάλει μηνυτήριες αναφορές για βιοπραγία, φθορά ξένης περιουσίας. Εάν το είχαν πράξει ο Πολάκης θα ήταν κάθε ημέρα κατηγορούμενος στα Δικαστήρια. Τώρα τι γίνεται;
Με ενορχηστρωτή τον κο Πολάκη, κατόπιν εντολών του, οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων υποβάλουν κατ’ εξακολούθηση μηνυτήριες αναφορές κατά της ΠΟΕΔΗΝ ανακαλύπτοντας ποινικά αδικήματα επειδή αναδεικνύουμε την ταλαιπωρία, τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς από τις αλλοπρόσαλλες πολιτικές που εφαρμόζει ο κος Πολάκης και η Κυβέρνησή του στα Νοσοκομεία.
Πως μπορεί να είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε το δίκιο μας με τέτοια καθεστωτική νοοτροπία που διακατέχεται η Κυβέρνηση; Είμαστε ανήσυχοι και για ένα επιπλέον λόγο. Ο κος Πολάκης έπαψε να κάνει επιθέσεις στους Δικαστές!!!
Δεν μπορούμε να δώσουμε λογική εξήγηση σε αυτά που συμβαίνουν. Πως είναι δυνατόν οι μηνυτήριες αναφορές των Διοικήσεων σε βάρος της ΠΟΕΔΗΝ (Προέδρου, Γ. Γραμματέα) για ανακοινώσεις που αναδεικνύουν την ταλαιπωρία που υφίστανται οι ασθενείς, τις ζωές ασθενών που χάθηκαν τσάμπα, να εκδικάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα ανακαλύπτοντας συκοφαντική δυσφήμιση, διασπορά ψευδών ειδήσεων, βία σε βάρος Υπουργών, εν’ αντιθέσει με τις δικές μας και των πολιτών που ψάχνουν να βρουν το δίκιο τους για ανθρώπους που έχασαν, οι οποίοι ταλαιπωρούνται χρόνια με τους αργούς ρυθμούς που διευρύνονται οι υποθέσεις στην Δικαιοσύνη.
Τι άλλο θα δούμε;
Αγνοείται η τύχη δικών μας αναφορών ή μηνύσεων στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος αμέσως τις έχει αναθέσει σε ανακριτές για την διερεύνησή τους. Υποθέσεις για ασθενείς που ταλαιπωρήθηκαν, κινδύνεψαν ή έχασαν τη ζωή τους από τις ανεπάρκειες και τις δυσλειτουργίες του συστήματος.
Πως είναι δυνατόν να προσδιορίζεται δικάσιμος (αναβλήθηκε) για ψευδή  καταμήνυση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου Ζακύνθου κατά της ΠΟΕΔΗΝ, η οποία προκλήθηκε από αναφορά που κατέθεσε στον Εισαγγελέα Ζακύνθου η ΠΟΕΔΗΝ για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών της Διοίκησης του Νοσοκομείου και η εν’ λόγω αναφορά να βρίσκεται χαμένη στα συρτάρια των Ανακριτών;
Συγκεκριμένα
Έως τώρα, κατ’ εντολή Πολάκη  προσδιορίστηκαν δικάσιμοι ή διερευνούνται οι κάτωθι μηνυτήριες αναφορές  Διοικητών Νοσοκομείων σε βάρος της ΠΟΕΔΗΝ. Ασφαλώς υπάρχουν και πολλές άλλες που ακόμη δεν μας γνωστοποιήθηκαν από τις εισαγγελικές αρχές.
·         Μηνυτήρια αναφορά security του Υπουργείου Υγείας για σωματική βία σε βάρος του από συγκεντρωμένους εργαζόμενους της ΠΟΕΔΗΝ στο Υπουργείο Υγείας!!! Δικάζονται ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας της ΠΟΕΔΗΝ. Φανταστικό γεγονός
·         Δύο μηνυτήριες αναφορές της Διοικήτριας του Γ.Ν. Ζακύνθου για τα γεγονότα των χειρουργείων. Πέθανε μια γυναίκα από μετεγχειρητικές επιπλοκές μετά από εγχείρηση ρουτίνας,  κινδύνεψαν άλλοι τέσσερις ασθενείς και φταίμε εμείς που αναδείξαμε το ζήτημα και όχι η Διοικήτρια και οι Υπουργοί Υγείας. Θυμηθείτε το χειρουργικό σόου Πολάκη με τα χειρουργεία της Ζακύνθου από περιφερόμενους ασθενείς, γιατρούς και χειρουργικά υλικά.
Προσδιορίστηκαν και εκδικάσθηκαν (ανεβλήθησαν) εν αντιθέσει με τις δικές μας και των συγγενών της τραγικής γυναίκας που έχασε τσάμπα τη ζωή της. Γιατί;
·         Μηνυτήρια αναφορά του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο Ιωαννίνων για την ανάδειξη της κατάστασης της αιματολογικής κλινικής του Νοσοκομείου. Ο κίνδυνος για την υγεία των ασθενών βεβαιώνεται  με έγγραφο της Διευθύντριας Ιατρού του αιματολογικού τμήματος λόγω υπεράριθμων ασθενών. Ασθενής της αιματολογικής Κλινικής που ήταν στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, έθεσε δημόσια στους Υπουργούς Υγείας κατά την επίσκεψή τους στο Νοσοκομείο, τους  κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς λόγω ράντζων. Ο Διοικητής παραδέχτηκε τα προβλήματα ενώπιον των Υπουργών!!!
·         Μηνυτήρια αναφορά των Υπουργών Υγείας και του ΚΕΕΛΠΝΟ για την χολέρα στο Νοσοκομείο ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ που επιβεβαιώνεται με έγγραφα της Επιτροπής Λοιμώξεων και του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου. Ακόμη οι συγκεκριμένοι χώροι βρίσκονται σε καραντίνα. Εάν τα εργαστήρια του Νοσοκομείου λένε ψέματα, ποιος φταίει;
Επίσης ενημερωθήκαμε από τοπικούς Συνδικαλιστές ότι και άλλοι Διοικητές Νοσοκομείων υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος της ΠΟΕΔΗΝ και δεν μας γνωστοποιήθηκαν ακόμη.
Αντιθέτως οι δικές μας αναφορές στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου παρότι ανατέθηκαν σε ανακριτές, καμία ακόμη δεν κατέληξε σε ακροαματική διαδικασία σε βάρος των Διοικήσεων, παρότι έχουμε ασθενείς που έχασαν τζάμπα τη ζωή τους.
·         Αναφορά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις  λίστες αναμονής ΜΕΘ λόγω ελάχιστων λειτουργούντων κλινών από τα παιχνίδια στο ΚΕΕΛΠΝΟ του κου Πολάκη.
·         Αναφορά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με συγκεκριμένα έκτακτα περιστατικά που χάθηκαν από την διαχειριστική ανεπάρκεια του ΕΚΑΒ.
·         Αναφορά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για ασθενή που έχασε τη ζωή του στα χειρουργεία της Ζακύνθου και τους άλλους τέσσερις που κινδύνεψαν να χάσουν τη ζωή τους από μετεγχειρητικές επιπλοκές στο Νοσοκομείο Ζακύνθου. Το χειρουργικό σόου του κου Πολάκη. Βρίσκονται στα συρτάρια των ανακριτών όπως και των συγγενών της τραγικής γυναίκας που πέθανε και ζητάμε απαντήσεις γιατί; Αντίθετα προσδιορίσθηκε και δικάσθηκαν, οι μηνυτήριες αναφορές της Διοικήτριας για διασπορά ψευδών ειδήσεων!!! Πέθανε μία γυναίκα έκλεισαν 4 μήνες τα χειρουργεία και είναι ψευδείς οι ειδήσεις.
·         Αναφορά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις διώξεις, παράνομες καρατομήσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων.
·         Αναφορά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τον αποκλεισμό καρκινοπαθών από ακτινοθεραπείες.
·         Αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την έκθεση σε κίνδυνο της ζωής ασθενών στο ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, λόγω της χολέρας που εμφανίστηκε όχι με δικά μας στοιχεία, αλλά με Γνωματεύσεις του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου.
·         Αναφορές στους κατά τόπους Εισαγγελείς από γιατρούς ή Σωματεία για την έκθεση σε κίνδυνο της ζωής ασθενών λόγω έλλειψης προσωπικού (Σαντορίνη, Ζάκυνθο, ΣΩΤΗΡΙΑ, Κεφαλονιά κλπ)
·         Αγωγή αποζημίωσης κατά του κου Πολάκη. Ακόμη περιμένουμε την Απόφαση.
Απορίας άξιον είναι γιατί κινείται η δικαιοσύνη με πολύ αργούς ρυθμούς για περιστατικά που έχασαν τη ζωή τους ή κινδύνεψαν από την ανεπάρκεια των Νοσοκομείων και αναδείχτηκαν από την ΠΟΕΔΗΝ, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, γιατρούς, τοπικά Σωματεία Για περιστατικά που κατήγγειλαν οι ίδιοι οι ασθενείς ή οι συγγενείς τους. Πώς γίνεται οι δικοί τους άνθρωποι να έχουν ασυλία. Πέθανε ένα κοριτσάκι στην Κρήτη λόγω υπερβολικής δόσης αναισθησίας και η γιατρός ξαδέλφη του κου Πολάκη έπεσε στα μαλακά. Ακόμη οι γονείς του παιδιού αγωνίζονται να βρουν το δίκιο τους. Το ίδιο  και οι συγγενείς της γυναίκας που πέθανε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου.
Κες, Κοι Πρόεδροι, των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, πλην της Χρυσής Αυγής,
Ζητάμε τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο της Κυβέρνησης. Δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα μας αναγκάσουν να σωπάσουμε. Θα αναδεικνύουμε καθημερινά τα ζητήματα της Δημόσιας Υγείας.
Δεν θα υποστείλουμε τη σημαία. Η ποινικοποίηση της Συνδικαλιστικής δράσης ξεσκεπάζει τις πρακτικές της κυβέρνησης.
Από την  Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ