Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013

Στον ΑΙ-ΒΑΣΙΛΗ πλέον οι ελπίδες μας για Διοίκηση στο Νοσοκομείο.

         Πέρασαν ήδη σχεδόν δύο μήνες και η ΔΕΣΜΕΥΣΗ του Υπουργού Υγείας, για τον διορισμό Διοικητή και Διοικητικού Συμβουλίου στο Νοσοκομείο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ δεν έγινε πράξη, παρά την συμπλήρωση 6 ολόκληρων μηνών που είμαστε χωρίς Δ.Σ και 4 μηνών από την παραίτηση του Διοικητή
        Αφού δεν κατέστη δυνατόν μέχρι σήμερα, να προχωρήσουν τα αυτονόητα, δεν μας απομένει τίποτε άλλο, από το να στείλουμε ΓΡΑΜΜΑ στον ΑΙ-ΒΑΣΙΛΗ, για να μας φέρει αυτός πλέον Διοικητή και Διοικητικό Συμβούλιο.

Αναγνώριση Πλασματικών Χρόνων.

         Κάνουμε γνωστό στους ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ Δημοσίους Υπαλλήλους και ιδιαιτέρως στους  ΑΝΔΡΕΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ που το 2011 είχαν πάνω από 21 χρόνια υπηρεσίας, ότι μπορούν να αναγνωρίσουν ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ για παιδιά κλπ. Είναι μια συμφέρουσα επιλογή για  να αυξήσουν τα Συντάξιμα χρόνια τους.

Διατάξεις για μετατάξεις - μεταθέσεις, αποσπάσεις & συνυπηρέτηση Νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού..


Άρθρο 54 του νόμου «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»
1. Διατάξεις για την κινητικότητα του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ..

Καταργείται η παρ. 3 του άρθρ. 14 του ν. 1400/1983 (Α΄ 156), τροποποιούνται: η παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3801/2009 (A΄ 163), το άρθρο 10 του ν. 3754/2009 (A΄ 43), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3812/2009 (A΄ 234) και κωδικοποιούνται οι ανωτέρω και η παρ. 5 α΄ και β΄ του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129), οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου 67, οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 68 και η παρ.1 του άρθρου 73 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 91 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) και η παρ. 2 αυτού, καθώς και η παρ. 1 εδ. α΄ της Ζ1 του ν. 4093/ 2012 (Α΄ 222), ως ακολούθως:
1.Δεν επιτρέπεται η μετάθεση, η μετάταξη και η απόσπαση, του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.
2.Επιτρέπεται η, μετά την παρέλευση διετίας από το διορισμό του, μετάθεση, μετάταξη του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Υγειονομικές Περιφέρειες και Φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας, μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων των Φορέων προέλευσης και υποδοχής.
3.Επιτρέπεται η, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μετάθεση, μετάταξη και απόσπαση σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, με απλή έγγραφη βεβαίωση της Διοίκησης του νοσοκομείου προέλευσης, με την οποία θα πιστοποιείται ότι η μετακίνηση δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια στην ομαλή λειτουργία του Φορέα. Η ανωτέρω βεβαίωση δεν απαιτείται για μεταθέσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. παραμεθορίων περιοχών.
Το μετατιθέμενο και μετατασσόμενο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Υγειονομικές Περιφέρειες και Φορείς εποπτευομένους από το Υπουργείο Υγείας παραμεθορίων περιοχών υποχρεούται να παραμείνει στην υπηρεσία όπου τοποθετείται για δέκα (10) έτη. Στην περίπτωση που ο μετατιθέμενος ή μετατασσόμενος καταστεί πολύτεκνος, μετά τη μετάθεση ή μετάταξή του, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στον Φορέα υποδοχής μειώνεται στα πέντε (5) έτη, εάν η μετακίνηση αφορά μη νοσηλευτική υπηρεσία και στα τρία (3) έτη στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ..
4.Η μετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων που υπηρετούν σε αυτά, επιτρέπεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.
Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που είναι σύζυγοι στρατιωτικών, ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ, και λοιπές υπηρεσίες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους.
5.Όσοι από το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. είναι πολύτεκνοι μετατίθενται, μετατάσσονται και αποσπώνται, μετά από αίτησή τους η οποία εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση πολυτέκνου, χωρίςπροηγούμενη αίτησή του.
6.Επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Υγειονομικές Περιφέρειες και Φορείς εποπτευομένους από το Υπουργείο Υγείας, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και κατόπιν γνώμης των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων των Φορέων προέλευσης και υποδοχής. Για την αμοιβαία μετάταξη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., απαιτείται έγγραφη βεβαίωση της Διοίκησης του νοσοκομείου προέλευσης, με την οποία πιστοποιείται ότι η μετακίνηση δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια στην ομαλή λειτουργία του Φορέα.
7.(α) Η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, που υπηρετεί στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια, δύναται να διενεργηθεί ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
(β) Η απόσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί σε διαφορετικές Υ.ΠΕ. δύναται να διενεργηθεί μετά από κοινή εισήγηση των Διοικητών των οικείων Υ.ΠΕ., η οποία εκδίδεται, κατά τα ανωτέρω, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιακών συμβουλίων.
(γ) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Διοικητών των αρμόδιων Υγειονομικών Περιφερειών, η απόσπαση δύναται να διενεργηθεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, όπου αυτό απαιτείται, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των Φορέων, λαμβάνοντας υπ' όψιν και τα κοινωνικά κριτήρια.
(δ) Οι ανωτέρω υπηρεσιακές μετακινήσεις, στο σύνολό τους, διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, όπου αυτό απαιτείται.
8.Ο χρονικός περιορισμός των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 19 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) δεν ισχύει για το προσωπικό εκείνο που ετέθη σε καθεστώς διαθεσιμότητας και μετατάχθηκε/μεταφέρθηκε μέσω της κινητικότητας.
9.(α) Από την έκδοση του παρόντος, κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου, που αντιβαίνει στο παρόν ή ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα, καταργείται.
(β) Κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν αντίκεινται στο παρόν παραμένουν σε ισχύ και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις μετάθεσης, μετάταξης και απόσπασης των υπαλλήλων [ν. 3528/2007 (Α΄ 26)].

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

Οι 8 αλλαγές που φέρνει το 2014 για μισθωτούς και συνταξιούχους.

          Παρά την υποτιθεμένη συμφωνία, η τρόικα δεν δέχεται ότι έχει καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό  που αναλογεί στα ασφαλιστικά ταμεία και μέσω των τεχνικών κλιμακίων δημιουργεί κάθε τρεις και λίγο ασφυκτικό κλοιό γύρω από τις νέες και πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.
         Συγκεκριμένα, οι δανειστές εκτιμούν ότι τα μέτρα για την πάταξη της εισφοροδιαφυγής στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να εξασφαλίσουν 300 εκατ. ευρώ, τα μισά δηλαδή από όσα υπολόγιζε ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης. Συνεπώς, αναζητούνται μέτρα για να εξοικονομηθούν τα υπόλοιπα. Αυτόν ακριβώς τον στόχο εξυπηρετούσε και η πρόταση μέσω mail για αναστολή των εκδόσεων νέων συνταξιοδοτικών αποφάσεων, πληροφορία που διέψευσε ο κ. Βρούτσης. Πάντως, αυτό το απαράδεκτο μέτρο θα εξασφάλιζε κονδύλι 1,4 δισ. ευρώ, με δεδομένο ότι κάθε χρόνο βγαίνουν 110.000-120.000 νέοι συνταξιούχοι και αποχωρούν λόγω θανάτου από το σύστημα περίπου 70.000.
          Αυτό το κονδύλι που εξοικονομείται αντιστοιχεί στη μαύρη τρύπα του ΙΚΑ (1 δισ. ευρώ) για το 2014. Στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ που θα εγκριθεί τις επόμενες ημέρες προβλέπεται, επίσης, ότι για το 2014 η συνολική κρατική επιχορήγηση για καταβολή συντάξεων και άλλες παροχές ανέρχεται στα 3,88 δισ. ευρώ έναντι 4,48 δισ. που είχαν δοθεί το  2013. Χωρίς να αποκλείονται νέες επώδυνες ανατροπές στο συνταξιοδοτικό, όπως φέρεται να ζητά η τρόικα, το 2014 αποτελεί μια προπαρασκευαστική χρονιά για το νέο σύστημα με άξονα τη βασική σύνταξη που θα εφαρμοστεί από το 2015. Εως το τέλος του 2014 η επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να παρουσιάσει προτάσεις για την προσαρμογή στο νέο καθεστώς. Παράλληλα, προβλέπονται αλλαγές στα όρια ηλικίας, τις επικουρικές και τα εφάπαξ που προέρχονται από παλαιότερους μνημονιακούς νόμους (3865/2010, 3996/2011 και 4093/2012 κ.ά.).
Οι σημαντικότερες αλλαγές της νέας χρονιάς είναι οι εξής:
1. Από το 2014 μπορούν να αναγνωριστούν επτά πλασματικά έτη, αντί για έξι το 2013, για την ταχύτερη συνταξιοδότηση. Αυτή η μεγαλύτερη δυνατότητα εξαγοράς που προβλέπει ο νόμος αφορά όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2014.
Στα πλασματικά που αναγνωρίζονται είναι οι σπουδές, ο Στρατός, η γονική άδεια ανατροφής, η επιδότηση ασθενείας, η τακτική ανεργία ΟΑΕΔ, η εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών, τα κενά ασφάλισης, ο χρόνος κύησης και λοχείας, ο χρόνος απεργίας, ο πλασματικός χρόνος μητέρων, ο χρόνος μαθητείας και ο χρόνος έναρξης πριν την εγγραφή στον ΟΑΕΕ.
Διαφορετικές ρυθμίσεις ισχύουν στο Δημόσιο, όπου το όριο για την εξαγορά χρόνων από Στρατό και σπουδές από την 1η Ιανουαρίου 2014 είναι και εδώ 7 έτη. Ωστόσο, ο χρόνος των τέκνων (και μέχρι 5 χρόνια) προσμετράται ξεχωριστά και έτσι το ανώτατο όριο των ετών που μπορούν να εξαγοραστούν είναι 12 έτη.
2. Νέες μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις με την εφαρμογή της ρήτρας του μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία. Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, ακόμα και κάθε τρίμηνο θα γίνονται αναλογιστικές μελέτες για τη βιωσιμότητα των Ταμείων. Αν η μελέτη επισημάνει κινδύνους, θα αποφασίζονται μειώσεις και άλλες παρεμβάσεις στα ελλειμματικά ταμεία.
Επίσης, στα επικουρικά θα δημιουργηθούν «ατομικοί λογαριασμοί», όπου θα υπάρχει αναλυτικά η ασφαλιστική πορεία του κάθε εργαζομένου.
3. Μειώσεις στο εφάπαξ, με πρώτα θύματα τους υπαλλήλους του Δημοσίου. Ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος θα παίρνει υπόψη του μια σειρά μεταβλητές, όπως η περιουσία του Ταμείου, τα έσοδα από εισφορές, ακόμα και το κύμα φυγής τη συγκεκριμένη χρονιά. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα νέες μειώσεις στο καταβαλλόμενο ποσό, που εκτιμάται πως κατά μέσο όρο θα είναι στο 20%.
4. Καταργείται το ΕΚΑΣ για τους συνταξιούχους, που είναι κάτω των 65 ετών. Η παροχή του  διακόπτεται και σε όσους το λάμβαναν έως τώρα χωρίς να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.
5. Αύξηση του ορίου ηλικίας των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η προϋπόθεση ισχύει τόσο για γυναίκες όσο και για άνδρες. Ετσι, κάποιος θα συνταξιοδοτηθεί το 2014 με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών και με πλήρη σε ηλικία 61 ετών και 6 μηνών.
Επίσης, αυξάνεται το όριο ηλικίας των γυναικών ασφαλισμένων ΙΚΑ με 10.000 ημέρες ασφάλισης. Την επόμενη χρονιά θα απαιτούνται 12.000 ημέρες ασφάλισης και η συμπλήρωση του 62ου έτους για πλήρη σύνταξη και του 60ού έτους και 6 μηνών για μειωμένη. Για τη λήψη της μειωμένης σύνταξης εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση συμπλήρωσης 100 ημερών πραγματικής ασφάλισης κατ’ έτος την τελευταία πενταετία.
6. Μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα του ποσοστού αναπλήρωσης για συντάξεις Δημοσίου και ασφαλισμένων σε Ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών,  μέτρο που εφαρμόζεται από το 2008. Για έναν εργαζόμενο που συμπληρώνει το 2014 τα απαραίτητα 35 έτη ασφάλισης και συνταξιοδοτείται μέσα στο 2014 και εφόσον όλος ο χρόνος έχει διανυθεί στο Δημόσιο, τα 27 χρόνια υπολογίζονται με ποσοστό αναπλήρωσης 80% και μόνο τα επτά χρόνια με 73%.
7. Περιορισμός στο ποσοστό προσαύξησης της σύνταξης στο 2% για κάθε επιπλέον έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.
8. Μείωση κατά 4% του ποσού της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ και αύξηση κατά 2,5% της εισφοράς για τον κλάδο υγείας.

ΕΛΣΤΑΤ: Στη σύνταξη ωθούνται όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι

         Ο φόβος για νέες επώδυνες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, καθώς και η εργασιακή ανασφάλεια, ωθούν όλο και περισσότερους εργαζόμενους στην έξοδο σε σύνταξη, αμέσως με την κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
        Αυτό προκύπτει από την ειδική έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά το β΄ τρίμηνο εφέτος, για τη μετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:- Ο συνηθέστερος λόγος εξόδου από την αγορά εργασίας, είναι η κατοχύρωση δικαιώματος σύνταξης (60,8%), ενώ ο δεύτερος πιο συχνός είναι η υποχρεωτική συνταξιοδότηση λόγω ορίου ηλικίας (28,3%). Τα προβλήματα υγείας αναφέρονται ως λόγος εξόδου από το 5,7% των ερευνηθέντων.
- Η πλειονότητα των ερευνηθέντων προσπαθεί να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσω ασφάλισης σε δημόσιο ασφαλιστικό φορέα (94,8%). Ένα ποσοστό 6,6% έχει και (ή μόνο) ιδιωτική ασφάλιση.
- Τα άτομα ανωτέρου εκπαιδευτικού επιπέδου τείνουν να λαμβάνουν σύνταξη σε νεότερη ηλικία, καθώς και οι γυναίκες συγκριτικά με τους άντρες. Η μέση ηλικία συνταξιοδότησης για όλα τα άτομα είναι τα 57,8 έτη.
- Η πλειονότητα των ερευνηθέντων δεν ελάμβαναν ακόμα σύνταξη γήρατος (59,9%), ενώ το 56,6% ανήκε ακόμα στο εργατικό δυναμικό, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως άνεργοι.
         Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το δείγμα της έρευνας ήταν υποσύνολο του δείγματος της τριμηνιαίας έρευνας εργατικού δυναμικού και σε αυτήν απάντησαν τα άτομα που ερευνήθηκαν κατά το β΄ τρίμηνο 2012 και συγκέντρωναν τις εξής προϋποθέσεις: Είχαν ηλικία 50 έως 69 ετών, και α) ήταν εργαζόμενοι κατά την εβδομάδα της έρευνας (ή είχαν μια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά), ή β) είχαν εργαστεί στο παρελθόν και η ηλικία τους, την τελευταία φορά που εργάστηκαν, ήταν μεγαλύτερη των 49 ετών.
         Στις συντάξεις γήρατος περιλαμβάνονται οι συνήθεις συντάξεις γήρατος στο πλαίσιο της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και επαγγελματικές (επιχειρησιακές) ή ιδιωτικές συντάξεις. Στις συντάξεις «άλλου είδους», περιλαμβάνονται συντάξεις χηρείας ή ορφανών, πολύτεκνων μητέρων, θυμάτων πολέμου, κ.ά.

Διάφορα Δημοσιεύματα της τοπικής ειδησεογραφίας.

          Διαβάστε διάφορα δημοσιεύματα σχετικά με τον χώρο μας, κάνοντας κλίκ στους παρακάτω συνδέσμους:
1. http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/239194
2. http://flashstar.skaipatras.gr/site/?p=51168
3. http://www.dete.gr/news.php?article_id=187043
4. http://www.dete.gr/news.php?article_id=186980
5. http://www.dete.gr/news.php?article_id=186368

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013

Στοιχεία ΣΟΚ: Στο 28,8 η ανεργία των νέων στη Δυτική Ελλάδα.

          Σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα συνεχίζει να κυμαίνεται το ποσοστό της ανεργίας των νέων (ηλικίες 15-24) σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφει έρευνα εργατικού δυναμικού της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων.
         Στην ίδια έρευνα επισημαίνεται ότι το γενικό ποσοστό της ανεργίας βρίσκεται στο 27%, αλλά στους νέους αυτό υπερδιπλασιάζεται φθάνοντας στο 57,2% με τον συνολικό αριθμό των ανέργων να ξεπερνάει τα 1,3 εκατομμύρια.
         Σύμφωνα με την έρευνα, την οποία παρουσιάζει το «Βήμα», κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2013 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.635.905 άτομα και των ανέργων σε 1.345.387. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Γ΄ τριμήνου 2013 διαμορφώθηκε στο 27,0%, όντας αυξημένο κατά 2,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 (24,8%), ενώ αντίθετα οριακά βελτιωμένη είναι η εικόνα σε σύγκριση με το Β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους (27,1%). Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο ενώ είχε αυξηθεί κατά 9,3% σε σχέση με το Γ΄ Τρίμηνο του 2012.
..............................
...........Διαβάστε ολόκληρο το σχετικό άρθρο, κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Διάφορα δημοσιεύματα της τοπικής ειδησεογραφίας.

     Διαβάστε διάφορα τοπικά δημοσιεύματα σχετικά με τον χώρο μας, κάνοντας κλίκ στους παρακάτω σχετικούς συνδέσμους:
1. http://www.attacktv.gr/news/Pages/view.aspx?nID=13886
2. http://www.patrastimes.gr/arthro.php?id=53244
3. http://www.attacktv.gr/news/Pages/view.aspx?nID=13812
4. http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/238249
5. http://skaipatras.gr/skai-health/item/74003-a.html
6. http://www.pelop.gr/?page=article&DocID=153464&srv=9
7. http://www.patrastimes.gr/arthro.php?id=53190

Δέκα κινήσεις για να πάρετε γρηγορότερα σύνταξη

          Περίπου 360.000 ασφαλισμένοι είναι στην αναμονή για σύνταξη και εφάπαξ, καθώς παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση της πολυπόθητης απόφασης.
          Μεγάλοι χαμένοι είναι όσοι έχουν διαδοχική ασφάλιση, αφού ο χρόνος αναμονής για την καταβολή της σύνταξης είναι διπλάσιος σε σχέση με όσους έχουν όλα τα ένσημα σε μόνο έναν φορέα.
         Με τις σωστές κινήσεις, όμως, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι μπορούν να «επιταχύνουν» την έκδοση της πολυπόθητης απόφασης και να περιορίσουν σε έναν βαθμό τον χρόνο αναμονής. Γι' αυτόν τον σκοπό πρέπει εγκαίρως να τακτοποιήσουν μία σειρά ανοιχτών θεμάτων (π.χ. αίτηση για την εξαγορά πλασματικών ετών, ρύθμιση οφειλών), ώστε όταν φτάσει η κρίσιμη ώρα να μην έχουν εκκρεμότητες.
          Οικονομική «ανάσα» μπορεί να δώσει η έκδοση της προσωρινής σύνταξης, που με βάση τη νομοθεσία βγαίνει το αργότερο μέσα σε 75 ημέρες από τη σχετική αίτηση. Εναλλακτικά οι ασφαλισμένοι μπορούν να ζητήσουν την επιτάχυνση των διαδικασιών για λόγους υγείας ή λόγω δανειακών υποχρεώσεων (ωστόσο πρέπει να συντρέχουν σοβαροί λόγοι).
         Αναφερόμενος στις καθυστερήσεις ο δικηγόρος Δ. Ρίζος, που είναι ειδικός σε θέματα Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου, σημειώνει στο «Εθνος» πως «είναι απαραίτητο οι υποψήφιοι συνταξιούχοι να έχουν υπόψη τους ορισμένες απλές ενέργειες που μπορούν να βοηθήσουν στην πορεία τους προς τη σύνταξη.
         Οι εν λόγω ενέργειες είναι καλό να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την τελική υποβολή των εγγράφων και αιτήσεων προς συνταξιοδότηση. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθούν στους πρώτους μήνες μετά τη σχετική υποβολή αιτήματος συνταξιοδότησης. Ειδικά σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης είναι απαραίτητο οι υποψήφιοι συνταξιούχοι να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του ασφαλιστικού τους βιογραφικού πριν από την υποβολή της αίτησης με συγκεντρωμένα έγκυρα στοιχεία από τους προηγούμενους φορείς ασφάλισης».
Αναλυτικά οι δέκα κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι για να αποφύγουν την ταλαιπωρία είναι οι εξής:
1. Ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης. Ο ασφαλισμένος σε έναν και μόνο φορέα (για παράδειγμα μόνο στο ΙΚΑ ή μόνο στον ΟΑΕΕ) μπορεί πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης να ζητήσει την ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισής του. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί από τα αρμόδια τμήματα των οργανισμών με την έκδοση απόφασης ανακεφαλαίωσης.
Η διαδικασία αυτή σιγουρεύει τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος αλλά και την τελική έκδοση της απόφασης, καθώς απεικονίζει πλήρως και επίσημα τον χρόνο ασφάλισης του ασφαλισμένου.
Στο ΙΚΑ την εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνει το Κέντρο Ανακεφαλαίωσης και υπολογίζεται πως χρειάζεται περίπου 10 με 12 μήνες για να ολοκληρωθεί (καλό είναι να ξεκινά έναν με ενάμιση χρόνο πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης). Στον ΟΑΕΕ εμφανίζονται τόσο τα τυχόν κενά που υπάρχουν όσο και οι οφειλές. Με αυτόν τον τρόπο η προσωρινή σύνταξη χορηγείται αμέσως, χωρίς κάποια εμπλοκή μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή του αιτήματος.
2. Εξαγορές πλασματικών ετών. Ο ασφαλισμένος που επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να γνωρίζει ότι μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 6 με 8 μήνες πριν από την αίτηση οφείλει να υποβάλει τα αιτήματα για την έκδοση αποφάσεων εξαγοράς ή αναγνώρισης πλασματικών ετών.
Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε με δόσεις είτε με παρακράτηση από τη σύνταξη. Πλην, όμως, έτσι θα εξασφαλίσει την έκδοση προσωρινής σύνταξης, καθώς χωρίς αυτές η σχετική διαδικασία θα καθυστερήσει πάρα πολύ. Επιπρόσθετα η διαδικασία εξαγορών θα γίνει μέσα στην ανακεφαλαίωση και αναμένοντάς την, πράγμα που σημαίνει σίγουρη αναμονή πέραν του 12μήνου. Οσοι καλύπτονται από τα ταμεία και θέλουν να θεμελιώσουν δικαίωμα με βάση τις διατάξεις που ισχύουν μέχρι το τέλος του 2010, πρέπει να εξαγοράσουν τα πλασματικά μέχρι το τέλος του χρόνου. Η διορία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο αλλά και για όσους καλύπτονται από τα Ταμεία και θα συνταξιοδοτηθούν με διατάξεις που ισχύουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2011.
3. Βεβαιώσεις επιδοτούμενων χρόνων. Ταχύτερα στη σύνταξη μπορούν να βγουν οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν επιδοτούμενους χρόνους (ανεργία, ασθένεια) ώστε να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Για αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση βεβαιώσεων επιδότησης πριν από την αίτηση, ώστε να μην αναζητούνται έγγραφα κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του φακέλου.
4. Πιστοποιητικά χρόνου ασφάλισης. Για τους ασφαλισμένους που έχουν χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς είναι απαραίτητη η έκδοση βεβαιώσεων για τον χρόνο που έχουν σε άλλα Ταμεία. Με αυτόν τον τρόπο πιστοποιείται ο χρόνος που έχουν διανύσει σε άλλα Ταμεία -πλην εκείνου που έχουν υποβάλει το αίτημα-, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη έκδοση της προσωρινής σύνταξης και την ταχεία ολοκλήρωση της ανακεφαλαίωσης χρόνου καθώς έχει ήδη προσμετρηθεί (πρόχειρα).
Η εν λόγω διαδικασία αφορά βασικά και τους δημοσίους υπαλλήλους που τόσο για την αναγνώριση πλασματικών ετών όσο και για την εξακρίβωση του συνολικού χρόνου ασφάλισης είναι απαραίτητο να υπάρχει καταγεγραμμένη η συνολική ασφαλιστική πορεία. Το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ χορηγούν τις εν λόγω βεβαιώσεις από τα τοπικά τμήματα μητρώου.
5. Τακτοποίηση οφειλών σε Ταμεία. Μεγάλη σημασία ειδικά για τους ασφαλισμένους που έχουν χρόνο ασφάλισης στον ΟΑΕΕ έχει να είναι τακτοποιημένες τόσο οι οφειλές που έχουν στον φορέα όσο και τυχόν εκκρεμότητες φορολογικής φύσης που αφορούν εταιρείες ή δραστηριότητες του παρελθόντος.
Γι' αυτόν τον σκοπό καλό είναι οι έχοντες στο παρελθόν εμπορικές δραστηριότητες να εκδώσουν ένα πιστοποιητικό από τα αρμόδια επιμελητήρια και να έχουν κλείσει όλες τις εν λόγω δραστηριότητες, αφού μια τέτοια εκκρεμότητα μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση ακόμα και πάνω του ενός έτους. Εάν επιθυμούν, στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ο πληρωμένος χρόνος.
Αντίθετα σε περίπτωση που χρειάζεται όλος ο χρόνος του ΟΑΕΕ πρέπει να εξοφληθεί. Σημειώνεται πως από τη σύνταξη μπορούν να παρακρατηθούν μέχρι 15.000 ευρώ για εισφορές κι ακόμη 5.000 ευρώ για πρόστιμα και πρόσθετα τέλη.
Αντίστοιχα οι εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί και στα Ταμεία του ΕΤΑΑ.
6. Δημόσιο: Φάκελος παραίτησης. Ιδιαίτερης σημασίας είναι για τους δημόσιους υπαλήλους η προετοιμασία του φακέλου της παραίτησής τους. Αναλυτικά: Είναι θετικό η προετοιμασία του φακέλου για τους υποψήφιους συνταξιούχους του Δημοσίου να έχει ολοκληρωθεί πριν από την υποβολή της πρώτης παραίτησης.
Ετσι εφόσον υπάρχει η προϋπόθεση, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις από τους φορείς ασφάλισης που συμμετέχουν στη θεμελίωση. Επίσης αν υπάρχει προϋπηρεσία σε άλλα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί οι σχετικές βεβαιώσεις. Επιπλέον θα πρέπει να έχει ελεγχθεί αν λείπει χρόνος για τη συνταξιοδότηση από το ΤΕΑΔΥ ή το Μετοχικό Ταμείο, ώστε οι ασφαλισμένοι να είναι ενήμεροι για τυχόν εξαγορές που θα χρειαστούν.
Σημειώνεται πως οι υποψήφιοι συνταξιούχοι πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις «εξόδου», καθώς τυχόν έλλειψη οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα και δυσκολίες στην επιστροφή σε θέση Δημοσίου.
Πάντως για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν είναι απαραίτητο να έχουν εκδοθεί αποφάσεις εξαγορών πλασματικών ετών, καθώς εκκαθαρίζονται με την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.
Επιτάχυνση των διαδικασιών
Τέσσερις ακόμα κινήσεις που επισπεύδουν τον χρόνο για την έκδοση της σύνταξης είναι:
7. Αιτήσεις προτίμησης για λόγους υγείας ή λόγω δανειακών υποχρεώσεων. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:
  • Οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από ιδιαίτερα βαριές παθήσεις αλλά δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω αναπηρίας μπορούν να υποβάλουν τις λεγόμενες αιτήσεις προτίμησης ώστε να ελεγχθεί κατά προτεραιότητα η περίπτωσή τους.
Αυτές οι αιτήσεις είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από γνωμάτευσης από δημόσια νοσοκομεία και να περιγράφουν πλήρως την αδυναμία του ασφαλισμένου. Στο Δημόσιο γίνονται δεκτές μόνο ιδιαίτερα βαριές παθήσεις και νοσήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να επιταχυνθεί η διαδικασία κατά αρκετούς μήνες.
  • Οι ασφαλισμένοι μπορεί να ζητήσουν επίσπευση λόγω υποχρεώσεων προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες. Βέβαια τα τελευταία δύο χρόνια δεν λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη η επίσπευση λόγω επικείμενης κατάσχεσης κ.ά. Εάν, όμως, είναι μεγάλες οι ανάγκες και επίκεινται πλειστηριασμοί μπορεί να κινηθεί η σχετική διαδικασία.
8. Συγκέντρωση εκ των προτέρων όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μεγάλη σημασία έχει για τους υποψήφιους συνταξιούχους που επιθυμούν σχετικά γρήγορα να εκδοθούν οι αποφάσεις ο φάκελός τους να είναι εξαρχής πλήρης και να μην αναζητούνται εν μέσω διαδικασίας αρκετά δικαιολογητικά. Αυτό σημαίνει τη σχετική προετοιμασία πριν από την κατάθεση.
Προσεκτικοί πρέπει να είναι οι ασφαλισμένοι που έχουν εμπορικές δραστηριότητες οι οποίες πολλές φορές δημιουργούν εμπλοκές, μιας και είναι αρκετά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται τόσο από ΔΟΥ όσο και από άλλες υπηρεσίες. Επίσης βεβαιώσεις σπουδών κ.ά. οφείλουν να είναι μέσα στον φάκελο από καταθέσεως. Τέλος, προσοχή χρειάζεται στους επαγγελματίες οδηγούς, μιας και πρέπει να καταθέτουν και το δίπλωμά τους και να εκδίδεται ερασιτεχνικό.
9. Βεβαίωση ασφάλισης σε συγχωνευθέντα Ταμεία. Οι ασφαλισμένοι που έχουν χρόνο ασφάλισης σε συγχωνευθέντα Ταμεία στο ΙΚΑ (Μέταλλο, Τυπογράφων κ.λπ.) είναι σημαντικό να έχουν εκδώσει εκ των προτέρων τη σχετική πράξη αναγνώρισης του χρόνου και να μην περιμένουν τη διαδικασία ανακεφαλαίωσης, γιατί σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να χρειαστεί αναμονή μέχρι και δύο έτη μέχρι την ολοκλήρωση.
10. Προσωρινή σύνταξη. Οικονομική «ανάσα» δίνει στους ασφαλισμένους η έκδοση της προσωρινής σύνταξης. Με βάση τη νομοθεσία η σύνταξη στα ασφαλιστικά ταμεία καταβάλλεται μέσα σε 45 ημέρες όταν όλα τα ένσημα είναι στον ίδιο φορέα και μέσα σε 75 ημέρες όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση. Το ποσό της προσωρινής σύνταξης στα ασφαλιστικά ταμεία αντιστοιχεί στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης Στο Δημόσιο η προσωρινή σύνταξη ή η προκαταβολή σύνταξης ανέρχονται στο 50% του βασικού μισθού που λάμβαναν οι υπάλληλοι του Δημοσίου στα τέλη Οκτωβρίου 2011.

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013

Τέλος στην επετηρίδα των Δημοσίων Υπαλλήλων;

        «Έχουμε ήδη ξεκινήσει μία συζήτηση για τον τρόπο προαγωγής των διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου, διότι έτσι όπως εφαρμοζόταν μέχρι στιγμής, πρώτο ρόλο έπαιζε μία τυπική διαδικασία μοριοδότησης, η οποία προέτασσε την αντικειμενικότητα και όχι την αξιοκρατία» τόνισε ο Υπουργός Δ.Μ.Η.Δ., Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον «Τύπο της Κυριακής» προαναγγέλλοντας την κατάργηση της επετηρίδας στο Δημόσιο και συνέχισε:
        «Αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε είναι να κρατήσουμε τα "καλά" από το "Νόμο Ραγκούση" ο οποίος δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη και να προχωρήσουμε σε μία αναθεώρηση ουσιαστική, του τρόπου επιλογής γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών. Αυτό θα γίνει, μέσα από έναν ευρύ διάλογο και σε συζήτηση με την ΑΔΕΔΥ».

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαούνται σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας.

          Ανάλογα με την περίπτωση, τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης για να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Δημόσιο κυμαίνονται από 20 έως 37.
        Μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι παλαιοί ασφαλισμένοι, δηλαδή όσοι μπήκαν στην αγορά εργασίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1982. Ωστόσο υπάρχουν «παράθυρα» για την έξοδο ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ασφαλισμένων που ξεκίνησαν να εργάζονται από το 1983 έως και το 1992.
     Σύμφωνα με το δικηγόρο Διονύση Ρίζο που είναι ειδικός σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου, το αίτημα για σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Ωστόσο τα έτη ασφάλισης πρέπει να είναι όσα προβλέπει ο νόμος. Δηλαδή δεν χαρίζεται εξάμηνο προκειμένου να συμπληρωθεί ο χρόνος συνταξιοδότησης για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας.
       Συγκεκριμένα τέσσερις είναι οι διατάξεις που επιτρέπουν τη συνταξιοδότηση από το δημόσιο ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας:

......Διαβάστε όλο το σχετικό άρθρο, κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:
Ανάλογα με την περίπτωση, τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης για να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Δημόσιο κυμαίνονται από 20 έως 37.
Μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι παλαιοί ασφαλισμένοι, δηλαδή όσοι μπήκαν στην αγορά εργασίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1982. Ωστόσο υπάρχουν «παράθυρα» για την έξοδο ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ασφαλισμένων που ξεκίνησαν να εργάζονται από το 1983 έως και το 1992.
Σύμφωνα με το δικηγόρο Διονύση Ρίζο που είναι ειδικός σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου, το αίτημα για σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Ωστόσο τα έτη ασφάλισης πρέπει να είναι όσα προβλέπει ο νόμος. Δηλαδή δεν χαρίζεται εξάμηνο προκειμένου να συμπληρωθεί ο χρόνος συνταξιοδότησης για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας.
Συγκεκριμένα τέσσερις είναι οι διατάξεις που επιτρέπουν τη συνταξιοδότηση από το δημόσιο ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας:
- See more at: http://arouraios.gr/2013/12/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/#sthash.Pljbf1HG.dpuf

Ο χάρτης των προσλήψεων και των απολύσεων στο Δημόσιο το 2014.

          Η δέσμευση πως για κάθε μία απόλυση στο Δημόσιο, θα γίνεται και μία πρόσληψη αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο στον σχεδιασμό του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για το 2014. Την ώρα που μνημονιακός στόχος της κυβέρνησης για το νέο έτος αποτελούν οι περίπου 11.000 αποχωρήσεις δημοσίων υπαλλήλων, ο αρμόδιος υπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί πως παράλληλα θα σημειωθούν και προσλήψεις κυρίως σε φορείς που παρουσιάζουν έλλειψη προσωπικού.   
         Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι προσλήψεις, που θα αρχίσουν από τους πρώτους μήνες του 2014, αναμένεται να γίνουν σταδιακά και ανάλογα με τον ρυθμό των απομακρύνσεων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στους τομείς της Υγείας, της Δικαιοσύνης και στα υπουργεία. 
        Προτεραιότητα θα έχουν οι επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, ενώ στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διοριστέοι με τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των κενών θέσεων, θα προκηρύσσονται νέοι διαγωνισμοί.
         Με τις προσλήψεις αυτές θα καλυφθούν ανάγκες σε υπηρεσίες... αιχμής, όπως στην Υγεία, ενώ προσλήψεις θα γίνουν και σε φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς, όπως τη Γενική Γραμματεία Εσόδων και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αλλά και σε ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας.
         Προσωπικό αναμένεται να προσληφθεί και στον τομέα της ασφάλειας, με έμφαση στο Λιμενικό και στον τομέα αντιμετώπισης παράνομης λαθρομετανάστευσης. 
         Την ίδια ώρα, ένας σημαντικός αριθμός κενών θέσεων που αφορούν κυρίως προσωπικό χαμηλών προσόντων θα καλυφθεί από τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε κινητικότητα.  
Πιο συγκεκριμένα, οι δημοτικοί αστυνόμοι, που διαθέτουν οικονομικά πτυχία, θα τοποθετηθούν είτε στην Οικονομική Αστυνομία είτε στη Γενική Γραμματεία Εσόδων, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης οι ανάγκες για φύλαξη των σωφρονιστικών καταστημάτων αλλά και για διοικητικό προσωπικό στην Ελληνική Αστυνομία θα καλυφθούν μέσω της κινητικότητας υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. 
         Στον αντίποδα, το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι από πού θα βρεθούν οι 11.000 απολύσεις που βάσει μνημονίου πρέπει να γίνουν το 2014.   
         Όπως έχει ξεκαθαρίσει η ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι πρώτοι που θα φύγουν είναι όσοι έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα ή έχουν μπει στο Δημόσιο έχοντας προσκομίσει πλαστά πιστοποιητικά.  
          Ταυτόχρονα, στη λίστα των απολύσεων για το 2014 φαίνεται πως βρίσκεται μεγάλο μέρος των σχολικών φυλάκων που είναι ήδη σε διαθεσιμότητα, γιατροί του ΕΟΠΥΥ, υπάλληλοι ΝΠΙΔ που θα βάλουν λουκέτο ή θα μειώσουν το προσωπικό τους, συμβασιούχοι που παραμένουν στις θέσεις τους με ασφαλιστικά μέτρα και προσωρινές διαταγές, ενώ οι όποιες απολύσεις απομένουν θα καλυφθούν από την κινητικότητα. 
          «Οι 11.000 απολύσεις του 2014 θα προκύψουν μέσα από την ολοκλήρωση της διαθεσιμότητας, από εκείνους δηλαδή που δεν θα απορροφηθούν τελικά, από την αξιολόγηση των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και από την επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών», τόνισε πρόσφατα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ συμπλήρωσε πως «στις περιπτώσεις των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, η κατάργηση μιας θέσης σημαίνει αυτόματα και απομάκρυνση, ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου είπε ότι αν καταργηθεί μια θέση ο υπάλληλος μπαίνει σε διαθεσιμότητα» . 
         Σύμφωνα, μάλιστα, με πρόσφατο δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας, μεταξύ των 74 φορέων του Δημοσίου που βρίσκονται στο στόχαστρο για τις απολύσεις του 2014 είναι ο ΟΚΑΝΑ, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, η Λυρική και το Εθνικό Θέατρο, ο ΟΑΣΑ, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, το Αττικό Μετρό, ο ΕΛΓΑ, το Εθνικό Κτηματολόγιο και πολλοί φορείς για την ψυχική υγεία.
          Όπως ανέφερε το σχετικό δημοσίευμα, οι συγκεκριμένοι φορείς αυτοί είτε θα κλείσουν απευθείας με «ξαφνικό θάνατο» όπως έγινε με την ΕΡΤ, είτε θα συγχωνευτούν και οι εργαζόμενοι που θα χαρακτηριστούν πλεονάζοντες θα απολυθούν είτε θα υποστούν «στοχευμένη» μείωση προσωπικού μετά από αξιολόγηση δομών και προσωπικού. 
          Σε αυτή την περίπτωση οι υπάλληλοι που συγκροτούν μια συγκεκριμένη ειδικότητα, π.χ. διοικητικοί ή καθαρίστριες, θα απομακρυνθούν ταυτόχρονα με την κατάργηση των θέσεών τους.
 

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

Εκθεση «βόμβα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -Σύνταξη στα 68 για τους Ελληνες.Εκθεση «βόμβα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -Σύνταξη στα 68 για τους Ελληνες.

        Νέες αυξήσεις στα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση αναμένεται να έρθουν το 2030 και οι Ελληνες να μπορούν να βγαίνουν στη σύνταξη στα 68 έτη όπως αναφέρει σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2011. Η αύξηση του ορίου ηλικίας θα γίνει λόγω της βελτίωσης του προσδόκιμου ζωής. Σήμερα για την ηλικία των 65 ετών το προσδόκιμο ζωής είναι 18 χρόνια για τους άνδρες και 20 χρόνια και 3 μήνες για τις γυναίκες. Αντίστοιχα, τα έτη αυξάνονται σε 19,9 και 22,2 το 2030.
        Οπως γράφει η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ η Ελλάδα έχει δεσμευτεί νομοθετικά να προσαρμόζει την ηλικία συνταξιοδότησης ανάλογα με τις τάσεις αύξησης στο προσδόκιμο ζωής. Μάλιστα βάσει των δημογραφικών προβολών από το 2011 έως και το 2030, οι Ελληνες θα συνεχίσουν να περνούν το 1/4 της ενήλικης ζωής τους ως συνταξιούχοι. Το ποσοστό αυτό βάσει των σεναρίων κυμαίνεται από 25%-30% και αυξάνεται κατά 2% μόνο το 2060.
         Στην Ελλάδα από το 2012 το γενικό όριο συνταξιοδότησης είναι στο 67ο έτος της ηλικίας. Από το 2021 και για κάθε τριετία αναμένεται νέα προσαρμογή βάσει του προσδόκιμου ζωής. Αύξηση της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης στο 68ο έτος αλλά… από το έτος 2030 προβλέπει για την Ελλάδα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «την αξιολόγηση των οικονομικών και δημοσιονομικών επιπτώσεων από τη σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης και των συνταξιοδοτικών παροχών για την αύξηση της μακροζωίας».
        Σύμφωνα με τα στοιχεία (για το 2011) της έκθεσης και τις δημογραφικές προβολές έως και το 2060, διαμορφώνεται η εξής εικόνα για την Ελλάδα:
  • Η πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης στην Ελλάδα για μεν τους άνδρες ήταν το 2011 στην ηλικία των 62 ετών και 5 μηνών, για δε τις γυναίκες στην ηλικία των 62 ετών και 4 μηνών.
  • Το 2030 η αντίστοιχη ηλικία θα είναι 63ο έτος και 1 μήνας για τους άνδρες και 62ο έτος και 9 μήνες για τις γυναίκες.
  • Το γενικό, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (το 2010) ήταν το 65ο έτος και θα αυξηθεί και για τα δύο φύλα στο 68ο έτος το 2030. Το 2060 το όριο θα έχει αυξηθεί στο 70ό έτος και 7 μήνες.
  • Οι αυξήσεις αυτές ακολουθούν τη βελτίωση του προσδόκιμου ζωής. Σήμερα για την ηλικία των 65 ετών το προσδόκιμο ζωής είναι 18 χρόνια για τους άνδρες και 20 χρόνια και 3 μήνες για τις γυναίκες. Τα έτη αυξάνονται σε 19,9 και 22,2 το 2030 και σε 22,6 και 24,6 αντιστοίχως για άνδρες και γυναίκες το 2060.
         Πάντως, για όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. το όφελος για τις συνταξιοδοτικές δαπάνες του Δημοσίου από τη σύνδεση των ορίων συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής θα αποτυπωθεί από το έτος 2030 και μετά.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να χαλάσουμε τα σχέδια του Υπουργού Υγείας που εντός των εορτών προτίθεται να ανακοινώσει 950 Διαθεσιμότητες Υγειονομικού προσωπικού από τα Περιφερειακά Νοσοκομεία

   Συνάδελφοι,
        Την Παρασκευή 20/12/2013 ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε στους Διοικητές των Νοσοκομείων και στη Συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη πρόθεσή του στη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων να ανακοινώσει Καταργήσεις Νοσοκομείων, Κλινικών, Κλινών και Οργανικών θέσεων Νοσοκομείων της Περιφέρειας εκ των οποίων θα προκύψουν 950 Διαθεσιμότητες Υγειονομικών υπαλλήλων.
         Σας καλούμε να βρίσκεστε σε ετοιμότητα, σε συνεργασία με τους τοπικούς Φορείς και τους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να αντιδράσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ άμεσα σε μία τέτοια δυσμενή εξέλιξη.
          Ο Υπουργός Υγείας μεθοδεύει τη συρρίκνωση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και τις Διαθεσιμότητες προσωπικού εντός των εορτών θεωρώντας ότι οι αντιδράσεις μας θα είναι μειωμένες.
         Η ΠΟΕΔΗΝ θα προκηρύξει σε συνεργασία με τα Σωματεία πολύμορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
        ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΝΑ ΤΟΥ ΧΑΛΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ
 ΝΑ ΔΙΑΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Διάφορα Δημοσιεύματα της τοπικής ειδησεογραφίας.

Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013

Συνεχίζεται το δικαστικό σίριαλ για το επίδομα των 176 ευρώ.

         Στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου παρέπεμψε το Εργατικό Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου το ζήτημα της καταβολής ή όχι του επιδόματος των 176 ευρώ σε διάφορες κατηγορίες εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα.
        Στη συγκεκριμένη υπόθεση, τους αρεοπαγίτες απασχόλησαν οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία νεότερων μνημείων και τεχνικών έργων Ηπείρου, όπως και άλλες κατηγορίες εργαζομένων.
Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια ως ζήτημα εξαιρετικής σημασίας που απασχολεί μεγάλη κατηγορία εργαζομένων.
        Για το ίδιο θέμα ο Αρειος Πάγος έχει εκδώσει αντίθετες αποφάσεις, ενώ η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τον περασμένο Ιανουάριο έκρινε ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν δικαιούνται το επίδομα των 176 ευρώ, καθώς το επίδομα αυτό παρέχεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μη εξομοιούμενο με μισθό, ανεξαρτήτως αν η παροχή αυτή χορηγείται παρανόμως σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων.
          Η Ολομέλεια του ΣτΕ αποφάνθηκε ακόμα ότι η μη επέκταση του εν λόγω επιδόματος και στους δικαστικούς υπαλλήλους, δεν παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας.
         Σε περίπτωση κατά την οποία η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου κρίνει ότι πρέπει να επεκταθεί η χορήγηση του επίμαχου επιδόματος και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, τότε το ζήτημα θα παραπεμφθεί στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, για οριστική κρίση, λόγω της αντίθετης απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
          Διευκρινίζεται ότι το επίδομα των 176 ευρώ αρχικά χορηγήθηκε σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων και στην συνέχεια με υπουργικές αποφάσεις επεκτάθηκε αδιακρίτως σε αρκετές άλλες κατηγορίες υπαλλήλων.

Εννέα χρόνια πίσω γύρισαν οι δαπάνες υγείας στην χώρα μας

         Εννιά χρόνια πίσω γύρισαν οι δαπάνες υγείας στην χώρα μας ελέω μνημονίου. Τι αποτυπώνουν τα στοιχεία που έδωσε στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας.  Όπως προκύπτει από  τα  στοιχεία που έδωσε ο υπουργός εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στη Βουλή απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ  Πύρρου Δήμα οι δαπάνες για τις παροχές ασθενείας την περσινή χρονιά  κυμάνθηκαν στο ύψος των δαπανών του έτους 2003!  Βάσει των ίδιων στοιχείων η μείωση της δημόσιας δαπάνης για τις παροχές υγείας για  την περσινή χρονιά σε σύγκριση με το 2009  έπεσε στο ναδίρ αγγίζοντας το 50% αποτέλεσμα της οικονομικής λιτότητας.  Και για του λόγου του αληθές  πριν από τέσσερα χρόνια όπου ξεκίνησε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα  το  2009,  οι δαπάνες του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για παροχές ασθενείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ανέρχονταν σε 8.383.755.274 ευρώ. Το ποσό αυτό το 2012 μειώθηκε στα 4.521.063.549 ευρώ φτάνοντας τις αντίστοιχες δαπάνες υγείας του  2003! Συγκεκριμένα στο έγγραφο του υπουργού εργασίας που  διαβιβάστηκε στη Βουλή, σκιαγραφείται με τον πιο  δραματικό τρόπο η πτωτική πορεία  των δαπανών για τις παροχές ασθενείας από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. 

Όπως προκύπτει  οι παροχές ασθενείας από το 1990 έως και το 2012 κυμάνθηκαν ως εξής:
-1990: 639.078.000 ευρώ
-1991:789.626.000 ευρώ
-1992:1.014.415.000 ευρώ
-1993:1.467.789.000 ευρώ
-1994:1.803.243.000 ευρώ
 
-1995: 2.028.262.000 ευρώ
-1996: 2.337.444.000 ευρώ
-1997: 2.636.663.000 ευρώ
-1998: 2.664.484.000 ευρώ
-1999: 2.981.112.000 ευρώ
 
- 2000: 3.219.393.000 ευρώ
- 2001: 3.559.850.000 ευρώ
- 2002: 4.008.711.000 ευρώ
- 2003: 4.461.232.000 ευρώ
- 2004: 5.564.272.000 ευρώ
- 2005: 5.732.170.000 ευρώ
 
- 2006: 6.333.119.000 ευρώ
- 2007: 6.953.201.000 ευρώ
- 2008: 7.876.835.000 ευρώ
- 2009: 8.383.755.274 ευρώ
 
- 2010:  6.736.565.749 ευρώ
- 2011:  5.855.662.050 ευρώ
 -2012:  4.521.063.549 ευρώ

Από την Υγεία μεγάλο κύμα κινητικότητας.

Από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τα νοσοκομεία του ΕΣΥ θα προκύψει σε ό το δεύτερο κύμα κινητικότητας στον δημόσιο τομέα.
Μάλιστα, λίαν συντόμως θα τεθούν σε κινητικότητα 8.691 γιατροί και εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ και περίπου 1.200 εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, ενώ όπως συνέβη και με την πρώτη φάση κινητικότητας του υπουργείου Υγείας, το διάστημα που θα απαιτηθεί για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μετακίνησης του προσωπικού στις νέες θέσεις δεν θα ξεπεράσει τις 25 ημέρες.
Ήδη, σε ό,τι αφορά τον ΕΟΠΥΥ, ο σχεδιασμός αφορά το να είναι έτοιμη πολύ γρήγορα πιθανόν και έως το τέλος του έτους η πρώτη υπουργική απόφαση που θα καταργεί τις θέσεις στον Οργανισμό, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Υγείας, θα τεθούν σε πρόγραμμα κινητικότητας:
1. Από τα πολύίατρεία του ΕΟΠΥΥ, συνολικά 8.531 εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα, 5.421 γιατροί, 2.738 άτομα υγειονομικό προσωπικό και 372 άτομα διοικητικό προσωπικό. Το προσωπικό αυτό θα μετακινηθεί στο ΕΣΥ και συγκεκριμένα στο νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που θα δημιουργηθεί, υπό τις Υγειονομικές Περιφέρειες.
Οι γιατροί θα ενταχθούν στο νέο σύστημα με σχέση εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, που σημαίνει ότι θα πρέπει να κλείσουν τα ιδιωτικά τους ιατρεία. Θα δοθεί το δικαίωμα επιλογής για τους γιατρούς και όσοι δεν επιθυμούν θα μπορούν να συνάψουν εξωτερικές συμβάσεις προκειμένου να δέχονται ασφαλισμένους στα ιατρεία τους.
2. Από την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικός Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ) του ΕΟΠΥΥ, συνολικά 121 εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα, 7 διοικητικοί υπάλληλοι, 95 γιατροί και 19 υγειονομικοί υπάλληλοι. Το προσωπικό αυτό θα μετακινηθεί στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας.
3. Από περιφερειακές διευθύνσεις, συνολικά 39 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων. Το προσωπικό αυτό θα μετακινηθεί είτε στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας του ΕΣΥ είτε σε νοσοκομεία. Αντίθετα, σε κινητικότητα δεν θα μπουν 1.089 εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ που θα μείνουν στον Οργανισμό για να καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας του ως εθνικού ασφαλιστικού οργανισμού που αγοράζει υπηρεσίες, καθώς και οι εργαζόμενοι στα 26 φαρμακεία του.
Συγκεκριμένα, εξαιρούνται της κινητικότητας 289 υπάλληλοι της κεντρικός υπηρεσίας, 703 υπάλληλοι των περιφερειακών υπηρεσιών, 9 γιατροί και 88 υγειονομικοί υπάλληλοι.
4. Από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ θα τεθούν σε κινητικότητα περίπου 1.200 εργαζόμενοι σε αυτό, στην συντριπτική τους πλειονότητα οδηγοί οχημάτων και βοηθητικό προσωπικό.
Το υπουργείο Υγείας πρόκειται να καταργήσει τον κλάδο οδηγών οχημάτων των νοσοκομείων (εξαιρούνται οι οδηγοί ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας) και το προσωπικό αυτό που είναι περίπου 640 άτομα θα ενταχθεί στο ΕΚΑΒ σε θέσεις πληρωμάτων ασθενοφόρων. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κατατεθεί στη Βουλή τροπολογία για την άρση του εμποδίου των μειωμένων προσόντων αυτού του προσωπικού, ώστε να μπορεί να γίνει η ένταξή ταυ στο ΕΚΑΒ.
Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις προχθές εστάλη έγγραφο από το υπουργείο Υγείας προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα με αίτημα να καταθέσουν άμεσα στοιχεία του μόνιμου βοηθητικού τους προσωπικού (καθαρίστριες, φύλακες κ.ά.), καθώς και όσων εξαιρούνται από τη διαδικασία της κινητικότητας (πολύτεκνοι, ΑμεΑ κ.ά.).
Όπως και στο πρώτο κύμα κινητικότητας διαθεσιμότητας προσωπικού του ΕΣΥ, έτσι και τώρα δεν θα υπάρξει καμία απόλυση. Σε πρώτο χρόνο το υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει στην κινητικότητα του προσωπικού του ΕΟΠΥΥ και σύμφωνα με πληροφορίες ενδέχεται έως το τέλος του έτους να εκδοθεί υπουργική απόφαση για την κατάργηση των σχετικών θέσεων που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει το διάστημα της διαθεσιμότητας. Εν συνεχεία θα προχωρήσει η κινητικότητα των εργαζομένων στο ΕΣΥ. .
Αναδημοσίευση από ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-Ρεπορτάζ της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2013

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013- ΕΥΧΕΣ από το Σωματείο μας.    Το Διοικητικό  Συμβούλιο 
          του Σωματείου μας
           
εύχεται σε όλους

   
ΧΡΟΝΙΑ          
            ΠΟΛΛΑ
              και
                  ΚΑΛΑ....
 
 
 
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ σε ΟΛΟΥΣ.....

XΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ από την ΑΔΕΔΥ.

eyxes2014

Πραγματοποιήθηκε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και η φετινή Xριστουγεννιάτικη Γιορτή του Σωματείου μας.


        Με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και βεβαίως με την παρουσία αρκετών Συναδέλφων με τα παιδιά τους, πραγματοποιήθηκε και φέτος  και  συγκεκριμένα την ΚΥΡΙΑΚΗ  22/12/13 στο ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ της ΕΥΤΥΧΙΑΣ, ή καθιερωμένη πλέον Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Σωματείου μας.
          Στην  εκδήλωση μας αυτή, όπου προσφέρθηκαν από το Σωματείο μας, σε όλους τους παραβρισκόμενους τα καθιερωμένα Μελομακάρονα-Κουραμπιέδες  και Αναψυκτικά και ειδικά  σε όλα τα Παιδιά κατά την είσοδό τους, από τον Αι-Βασίλη μας  σακουλάκι με γλυκίσματα και φούσκες, είχαμε:
     - Το ξεκίνημα της γιορτής  με  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ.
     -  Σύντομους σχετικούς χαιρετισμούς, από τον Προέδρο του 
        Σωματείου μας Κώστα Πετρόπουλο, τον Διοικητή 
        του Νοσοκομείου Δημήτρη Κοσμόπουλο, τον Υποδιοικητή
        Καραμπελιά Βασίλη και την εκπρόσωπο της 
        Νοσηλευτικής Διεύθυνσης Αβραμοπούλου Χαρά. 
     - Χορούς από το εντυπωσιακό χορευτικό του Εκπολιτιστικού 
        Συλλόγου Κυψέλης με χοροδιδάσκαλο τον Συνάδελφό 
        μας Δημήτρη Αναγνώστου, πού ικανοποίησε  όλους τους
        παρευρισκόμενους.
     - Και βεβαίως το κλείσιμο της γιορτής με την  παράσταση του  
       ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΥ.

          Στο τέλος της εκδήλωσης  μοιράστηκαν τα καθιερωμένα ΔΩΡΑ στα παιδιά των Συναδέλφων - Μελών μας,  πού και για φέτος ήταν ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ αξίας 25 Ευρώ για κάθε παιδί, δαπάνη του Σωματείου μας.
         Αξίζει βεβαίως να τονίσουμε ότι, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το Δ.Σ του Συλλόγου μας, δεν ξέχασε  τα μέλη του Σωματείου μας, για τα οποία ζήτησε και πήρε για όλους, από την Διοίκηση ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ.
                 Δείτε παρακάτω όλες τις σχετικές Φωτογραφίες
 
 

 

 

 


 
 
 
 

                      ΧΡΟΝΙΑ    ΠΟΛΛΑ    και    ΚΑΛΕΣ    ΓΙΟΡΤΕΣ