Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ.

Συνάδελφοι,
       Με βάση το Ν. 4369/2016 άρθρο 30 παρ.3 με απόφαση του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργού εν προκειμένου του Υπουργού Υγείας, συγκροτούνται τα Πρωτοβάθμια Υπηρεσιακά Συμβούλια των Ν.Π.Δ.Δ.
Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι πενταμελή και αποτελούνται:
Α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο Νομό αυτό.
Β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α’ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
Διαπιστώνεται ότι με την εν λόγω διάταξη υπάρχει αποκλεισμός των στελεχών των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων της περιφέρειας που απώλεσαν την Νομική αυτοτέλειά τους, παρότι διαθέτουν ξεχωριστούς οργανισμούς και ξεχωριστή διάρθρωση των υπηρεσιών.
Η κατάφωρη αδικία θα πρέπει να αποκατασταθεί με τροποποίηση του Νόμου.
Προς αυτή τη κατεύθυνση έχουμε κάνει σχετικές παρεμβάσεις.
       Εάν επιμείνουν σε συγκρότηση με αποκλεισμούς θα επιβεβαιώσουν την μεθόδευση κατάργησης της αυτοτέλειας των υπηρεσιών και την πορεία συρρίκνωσης, απαξίωσης των περιφερειακών διασυνδεόμενων Νοσοκομείων.
Συνάδελφοι,
     Όταν ολοκληρωθεί ο ορισμός των διορισμένων μελών από το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να διερευνήσετε, εάν τα τρία διορισμένα μέλη των Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, τηρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου που σαφώς ορίζει ότι θα πρέπει να έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης.
      Οι οργανικές Μονάδες επιπέδου Υποδιεύθυνσης με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο θεωρούνται επιπέδου Διεύθυνσης. Ως εκ τούτω στο κατάλογο των στελεχών υπό διορισμό συμμετέχουν και οι Υποδιευθυντές.
Εάν διαπιστώσετε παρανομίες να τις καταγγείλετε στην Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
                                                Από την  Ε.Ε. της  ΠΟΕΔΗΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: