Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Παύση πειθαρχικής δίωξης Δημοσίου Υπαλλήλου με θέση ευθύνης [Γνωμοδότηση του ΝΣΚ]

      Γνωμοδότηση τού Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ε’ Τμήματος στο Ερώτημα, εάν μόνιμος υπάλληλος πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στον οποίο επιβλήθηκε από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, σε πρώτο βαθμό, η ποινή τής οριστικής παύσης, που στη συνέχεια, κατόπιν υποβολής ένστασής του, το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, τέσσερα χρόνια μετά, αποφάσισε την παύση τής πειθαρχικής του δίωξης, α) δύναται επανερχόμενος στην υπηρεσία να καταλάβει θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, δεδομένου ότι κατά το χρόνο θέσης αυτού σε αργία - συνεπεία τής επιβολής τής ποινής τής οριστικής παύσης - κατείχε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης και β) δύναται, εν όλω ή εν μέρει, το διάστημα κατά το οποίο είχε τεθεί σε αργία, να θεωρηθεί ότι διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης για κάθε συνέπεια, όπως παρουσιάζει, σήμερα, αποκλειστικά και πρώτο το epoli.gr. Σύμφωνα με την ομόφωνη Γνωμοδότηση (αριθμ. 46/2017) τού Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ε’ Τμήματος, και τη Συνεδρίαση τής 28ης Φεβρουαρίου 2017,
α) υπάλληλος που λόγω επιβολής τής ποινής τής οριστικής παύσης τελούσε αυτοδικαίως σε αργία κατά τη διάρκεια της οποίας έληξε χωρίς παράταση η θητεία του, ως προϊσταμένου Διεύθυνσης, επανερχόμενος αυτοδικαίως στην υπηρεσία λόγω έκλειψης τού λόγου επιβολής τού μέτρου αυτού, δεν καταλαμβάνει θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης,
β) το διάστημα κατά το οποίο υπάλληλος υπηρετούσε ως προϊστάμενος Διεύθυνσης έχει τεθεί σε αργία, λόγω τής επιβολής τής οριστικής παύσης, μετά την έκλειψη τού λόγου τής αργίας, δεν θεωρείται, είτε εν όλω είτε εν μέρει, ότι διανύθηκε σε θέση προϊστάμενου Διεύθυνσης και
γ) κατά το ανωτέρω διάστημα τής αργίας, δεν καταβάλλεται στον υπάλληλο επίδομα θέσης ευθύνης.

Η Απάντηση

Ακολουθεί ολόκληρη η Γνωμοδότηση

Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: