Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Οι προϋποθέσεις για το επίδομα των 500 ευρώ στους πολύτεκνους.

         Στην αποσαφήνιση των όρων καταβολή τους επιδόματος των 500 ευρώ στις οικογένειες με τρία τέκνα και άνω προχωρεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή.
         Στο νομοσχέδιο ξεκαθαρίζεται πως το επίδομα των 500 ευρώ καθ’ έτος θα καταβάλλεται στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα εφόσον το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα των τρίτεκνων οικογενειών είναι μέχρι 45.000 ευρώ. Το όριο θα προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για τις τετράτεκνες οικογένειες και κατά 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο  για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.
        Ως εξαρτώμενα νοούνται τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Επιπλέον, ως εξαρτώμενα τέκνα για θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του επιδόματος, λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και το απορφανισθέν τέκνο ή τα απορφανισθέντα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια και επήλθε θάνατος και των δύο γονέων.
         Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
         Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, το επίδομα καταβάλλεται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων.
         Το επίδομα καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στον πατέρα, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους, καθώς και τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα από τον ίδιο, εφόσον όμως έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά της αυτά.
         Το επίδομα χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, εφόσον έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή κατοικία ή διαμονή στην Ελλάδα,  φορολογούνται στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα:
- Eλληνες πολίτες.
- Ομογενείς αλλοδαπούς και διαθέτουν δελτίο ομογενούς.
- Πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Eνωσης.
- Πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
   Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετούς πολίτες.
- Αναγνωρισμένους πρόσφυγες  των οποίων το καθεστώς
   παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της
   Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων.
- Ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα
   διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το
   Καθεστώς των Ανιθαγενών.
- Δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος,
- Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και
   είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: