Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

ΚΥΑ επέκταση χορήγησης ειδικής άδειας, αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Μετά από παρεμβάσεις της ΠΟΕΔΗΝ, υπογράφηκε η ΚΥΑ και αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ, που αφορά στην επέκταση χορήγησης της ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών του άρθρου 105 του ν.2071/1992 σε όλους τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης (πλην ιατρών και όσων την δικαιούνται) που υπηρετούν στα παρακάτω τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ:
   α). Επειγόντων Περιστατικών,
   β).  Ακτινοδιαγνωστικό,
   γ). Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων (αξονικός – 
        μαγνητικός),
   δ). Ακτινοθεραπευτικό,
   ε). Πυρηνικής Ιατρικής,
 στ). Αιμοδυναμικό,
   ζ). Μεταμοσχεύσεων,
   η). Ειδικών Λοιμώξεων,

   θ). Ψυχιατρικά Τμήματα που υποδέχονται τουλάχιστον 30% 
         οξέα περιστατικά,
    ι). Χημειοθεραπείας – Ογκολογίας,
  ια). Τραπεζών γάλακτος,
  ιβ). Προγεννητικού ελέγχου,
  ιγ). Αντιμετώπισης στειρότητας και υπογονιμότητας,
  ιδ). Αιματολογικό εργαστηριακού τομέα,
  ιε). Βιοπαθολογικό και τέλος
ιστ). στους εργαζόμενους που ασχολούνται με την διάλυση
               
κυτταροστατικών και άλλων βιολογικών φαρμάκων.
    Η ρύθμιση αυτή, που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα των εργαζόμενων στους παραπάνω κλάδους, αποκαθιστά μια πολύχρονη εργασιακή αδικία στο δημόσιο σύστημα Υγείας.
Από την  Ε.Ε. της  ΠΟΕΔΗN

Δεν υπάρχουν σχόλια: