Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Μισθολογική κατάταξη ύστερα από μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία.

     Με την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 48/2017 κρίθηκαν τα ακόλουθα ιδιαιτέρως σημαντικά όσον αφορά τον τρόπο μισθολογικής κατάταξης υπαλλήλου που μετατάχθηκε από την κατηγορία ΔΕ στην κατηγορία ΠΕ, υπό το καθεστώς του Ν.4354/2015:
      Με τις διατάξεις του ν.4354/2015 […] ο υπάλληλος κατατάσσεται στο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στον κατεχόμενο, αναγνωρισθέντα και απαιτούμενο για την κατεχόμενη θέση, κατά περίπτωση, τίτλο σπουδών (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης), η δε εξέλιξη σε αυτό γίνεται υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της κατοχής του απαιτούμενου για την κατοχή της αντίστοιχης θέσης τίτλου σπουδών, προβλεπομένης. περαιτέρω, της δυνατότητας αναγνώρισης προϋπηρεσίας, παρασχεθείσας στους, αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του άρθρου 7, φορείς, υπό τις αναγραφόμενες στην παρ. 4 του άρθρου 11 προϋποθέσεις, χωρίς να τίθεται ποσοτικό όριο των προς αναγνώριση ετών προϋπηρεσίας. […] Πρέπει να γίνει δεκτό ότι, ως αναγνωριζόμενες, χωρίς χρονικό περιορισμό, προϋπηρεσίες, για την επανακατάταξη μετατασσόμενου σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα υπαλλήλου στο, αντίστοιχο των τυπικών προσόντων της νέας θέσης, μισθολογικό κλιμάκιο, νοούνται όσες έχουν διανυθεί με το κατεχόμενο και διακριτικό του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου τυπικό προσόν (τίτλο σπουδών), αποκλεισμένηc της αναγνώρισης, κατ’ εξομοίωση, προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί σε κατώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα για την κατάταξη, μετά από μετάταξη, σε μισθολογικό κλιμάκιο ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία η ρύθμιση του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 4354/2015 επιτρέπει, σε περιπτώσεις μετατασσόμενων σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα υπαλλήλων, την αναγνώριση απεριόριστου αριθμού ετών προϋπηρεσίας για την κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια, ανεξαρτήτως αντιστοιχίας του κατεχόμενου κατά τη διαδρομή τους τυπικού προσόντος, σε σχέση με το προς κατάταξη μισθολογικό κλιμάκιο, θα οδηγούσε στο άτοπο της εξομοίωσης υπαλλήλων κατά την κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια που διακρίνονται μεταξύ τους βάσει ακριβώς του κατεχόμενου τίτλου σπουδών, με μόνο κριτήριο τον αριθμό των ετών υπηρεσίας τους, ανεξαρτήτως των κατεχομένων κατά την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών τυπικών προσόντων, αντιστρατευόμενη στην ανάγκη διασφάλισης συνθηκών δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των δημόσιων υπαλλήλων και ομαλής μισθολογικής εξέλιξης, σύμφωνα με τους κανόνες της αξιοκρατίας. Πλην, όμως, η παραδοχή αυτή, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύση της μετάταξης σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, ως υπηρεσιακής μεταβολής, και της ανάγκης αποτροπής του, συνεπεία αυτής, ενδεχομένου μισθολογικής υποβάθμισης του μετατασσόμενου υπαλλήλου, λόγω του καταλειπομένου σε σχέση με την παρασχεθείσα προϋπηρεσία κενού, πρέπει, να γίνει δεκτό ότι επιβάλλει, κατ’ ορθήν ερμηνεία, την κατάταξη του υπαλλήλου στο μισθολογικό κλιμάκιο της νέας εκπαιδευτικής κατηγορίας, διά της ποσοτικής αντιστοίχησης του νέου βασικού μισθού με τον λαμβανόμενο πριν τη μετάταξη, σε περίπτωση δε μη ακριβούς αντίστοιχησης, με κατάταξη στο ανώτερο πλησιέστερο, και την, εντεύθεν, εξέλιξη του σε αυτό. […] Είναι μη νόμιμη η αναγνώριση της, διαδραμείσας στην εκπαιδευτική βαθμίδα ΔΕ, προϋπηρεσίας και η, συνεπεία αυτής, κατάταξη του υπαλλήλου στο 14° μισθολογικό κλιμάκιο ΠΕ, ενώ, […] αυτός έπρεπε, κατ’ ορθήν ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4354/2015, να καταταγεί στο 6° μισθολογικό κλιμάκιο ΠΕ, με βασικό μισθό 1.387,00 ευρώ, το οποίο είναι το πλησιέστερο ποσοτικά με το, μέχρι τη μετάταξή του λαμβανόμενο, 9° μισθολογικό κλιμάκιο ΔΕ, του οποίου ο βασικός μισθός ανερχόταν σε 1.338,00 ευρώ […]. Τα ανωτέρω δεν αναιρούνται από τα, επικαλούμενα από το έγγραφο επανυποβολής, 2/55637/14.07.2016 και 2/88138/ΔΕΠ/10.11.2016 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πρωτίστως διότι αυτά αποτελούν έγγραφα παροχής οδηγιών εσωτερικής φύσης  που δεν έχουν δημοσιευθεί, στερούμενα, για το λόγο αυτό, δεσμευτικής ισχύος.”
      Σημειώνουμε ότι τόσο με το εγγ. Υπ. Οικ. οικ.2/88138/ΔΕΠ/10.11.2016, όσο και στην απάντηση 2 των συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων για το νέο μισθολόγιο, το Υπ. Οικονομικών είχε λάβει τελείως διαφορετική θέση, την οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ. Ωστόσο, όπως αναφέρεται ρητά στην ανωτέρω πράξη τα εν λόγω έγγραφα στερούνται δεσμευτικής ισχύος.
      Σημειώνουμε, επίσης, ότι όσον αφορά τον πρώτο λόγο μη θεώρησης του εντάλματος που αναφέρει η εν λόγω πράξη (αναστολή μισθολογικών συνεπειών της μετάταξης μέχρι 31.12.2017) έχει εκδοθεί η νεότερη Ελ.Συν.Τμ.1 Πράξη 25/2017, με την οποία κρίθηκε ότι η εν λόγω αναστολή συνιστά αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων, της χορήγησης δηλαδή ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας, και δεν έχει εφαρμογή σε περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
Aναδημοσίευση ergasianet

Δεν υπάρχουν σχόλια: