Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Με τον κανόνα 1:1 οι προσλήψεις - αποχωρήσεις στο Δημόσιο τα έτη 2019-2022

      Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 105/14.06.2018 τεύχος Α’ ο Ν.4549/2018: «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», με προβλέψεις για το Δημόσιο και τους εργαζομένους σ' αυτό.
   Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο Α’ - Πραγματοποιήσεις και Παραδοχές, Περίπτωση Ι - Μακροοικονομικές Εξελίξεις - Παραδοχές Υπηρετούντος Προσωπικού στο Δημόσιο και στον σχετικό πίνακα για τις προσλήψεις και αποχωρήσεις της περιόδου 2017 - 2022 προβλέπεται ότι, οι προσλήψεις και οι αποχωρήσεις στους υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης θα γίνουν για τα έτη 2019-2022 βάσει του κανόνα 1 προς 1.

Δεν υπάρχουν σχόλια: