Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

ΠΟΕΔΗΝ: Η Προτεινόμενη ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας για τους Εργολαβικούς Εργαζόμενους, που τελικά ψηφίστηκε προχθές.

       Στη κινητοποίηση  της Πέμπτης (2-3-2017) το Υπουργείο Υγείας μας έδωσε την προτεινόμενη τροποποίηση της μοριοδότησης των Εργολαβικών Εργαζομένων. Εφόσον όπως είπε στον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας εγκριθεί από το ΑΣΕΠ θα ενταχθεί στο Νομοσχέδιο της Ψυχικής Υγείας.
       ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. Η εν λόγω ρύθμιση καλύπτει περισσότερους Εργολαβικούς Εργαζόμενους, αλλά όχι το σύνολο.
Από την Ε.Ε. της  ΠΟΕΔΗΝ
.........................................................
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Άρθρο …………
1.       Για την εφαρμογή του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (Α΄205) από τις αποκεντρωμένες και όλες εν γένει οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, καθώς και από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ν.π.δ.δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ν.π.ι.δ.) που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, με απόφαση του αρμόδιου μονομελούς ή συλλογικού οργάνου της Διοίκησής τους, ισχύουν, τηρουμένων των λοιπών προβλέψεων του ανωτέρω άρθρου, τα ακόλουθα:
                α) Στην διαδικασία επιλογής των προσώπων δύνανται να συμμετέχουν και        αλλοδαποί, υπήκοοι τρίτων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα διανομής που τους παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
                β) Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 11Α  του άρθρου 21 του ν.2190/1994 (Α΄28):
        I.            η ανεργία μοριοδοτείται με διακόσιες (200) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τέσσερις μήνες ανεργίας και μόνον εφόσον είναι άνεργα όλα τα υπόλοιπα ενήλικα μέλη της οικογένειας και το ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του υποψηφίου δεν υπερβαίνει τις 4.512 € και το οικογενειακό του εισόδημα τις 9.475 €, που προσαυξάνεται κατά 2.000€ για κάθε ανήλικο και εξαρτώμενο τέκνο,
      II.          Κάθε ανήλικο τέκνο του υποψηφίου μοριοδοτείται με τριάντα (30) μονάδες, αποκλειόμενης της ειδικής μοριοδότησης των υποπαραγράφων 1, 2, 3 και 4 της παρ. 11Α του άρθρου 21 του ανωτέρω νόμου
    III.          Ομοειδής εργασιακή εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα μοριοδοτείται με επτά(7) μονάδες ανά μήνα, για συνολική εμπειρία μέχρι εκατόν είκοσι (120) μήνες και ομοειδής εργασιακή εμπειρία κτηθείσα σε κτίρια ή υπηρεσίες του δημόσιου τομέα μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες ανά μήνα, για συνολική εμπειρία μέχρι εκατόν είκοσι (120) μήνες.
2.       Στην παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), διαγράφονται οι λέξεις «αποκλειστικής», όπου αναφέρονται.
                                 ...................................................
Με διαρκείς παρεμβάσεις  της ΠΟΕΔΗΝ ψηφίστηκε τελικά  η τροπολογία που αλλάζει τα κριτήρια για την πρόσληψη συμβασιούχων καθαριότητας, φύλαξης, σίτισης-εστίασης, μια τροπολογία που προβλέπει:
        - Στη διαδικασία επιλογής να συμμετέχουν και αλλοδαποί.
       - Ειδική μοριοδότηση για ανεργία (200 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τέσσερις συνεχείς 
         μήνες ανεργίας) και ανήλικα τέκνα (30 μονάδες για καθένα από αυτά).
             - Μοριοδότηση της ομοειδούς (σ.σ. εργασία σε καθαριότητα, σίτιση-εστίαση, φύλαξη) και
               όχι της συναφούς εργασιακής εμπειρίας με επτά μονάδες ανά μήνα και ανώτατο όριο 
              τους  120 μήνες στον ιδιωτικό τομέα και εννέα στον Δημόσιο σε χώρους παροχής
              πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Διαβάστε εδώ την τελική τροπολογία:

Δεν υπάρχουν σχόλια: