Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

Ν/Σ: Έξι αλλαγές στις Άδειες Δημοτικών και Δημόσιων Υπαλλήλων

         Σειρά μεταβολών σχετικά με τις άδειες που λαμβάνουν οι Δημόσιοι και οι Δημοτικοί Υπάλληλοι, περιλαμβάνει το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα, τροποποιήσεις εντοπίζονται στα εξής σημεία:
I] ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
      Προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα χορήγησης άδειας και στους δότες αιμοπεταλίων. Ταυτοχρόνως, ορίζεταιανώτατο ετήσιο όριο χορήγησης της άδειαςαιμοληψίας, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα κατάχρησης του εν λόγω δικαιώματος, διατηρώντας όμως παράλληλα την άδεια αυτή ως κίνητρο για τους υπαλλήλους. 
« Υπάλληλος, ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος, ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία ή σε διαδικασία λήψης αιμοπεταλίων, δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας με πλήρεις αποδοχές 2 ημερών για 3 φορές το έτος κατ’ ανώτατο όριο.»
ΙΙ] ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
     Στο πλαίσιο ενίσχυσης της πρόληψης και παροχής σχετικών διευκολύνσεων, προβλέπεται η χορήγηση μίας ημέρας άδειας με αποδοχές στις γυναίκες υπαλλήλους, προκειμένου να υποβληθούν στις εξετάσεις που συνιστούν τον ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο. 
«Στις υπαλλήλους χορηγείται, κατόπιν βεβαίωσης του θεράποντος ιατρού,1 ημέρα άδεια το έτος με αποδοχές προκειμένου να υποβληθούν σε ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο.»
ΙΙΙ] ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΥΙΟΘΕΣΙΑ/ΑΝΑΔΟΧΗ ΤΕΚΝΟΥ 
     Προτείνεται, για λόγους που ανάγονται στην υποχρέωση προστασίας της οικογένειας και αναγνώρισης των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας υιοθεσίας και αναδοχής, ρύθμιση για τους Υπαλλήλους που υιοθετούν ή αναδέχονται τέκνο ηλικίας μέχρι 4 ετών. 
     Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης, επιπλέον της άδειας της παρ.9 του ίδιου άρθρου, όπως προστέθηκε με το αρ.34 του ν.4590/2019, του συνόλου της άδειας των 9 μηνών μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει την ηλικία των 4 ετών, σε περίπτωση δε που μέχρι τη συμπλήρωση των 4 ετών απομένει διάστημα μικρότερο των 9 μηνών η χορήγηση άδειας για το διάστημα που υπολείπεται, θεωρώντας ως κρίσιμη ημερομηνία για τη χορήγηση της διευκόλυνσης την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υιοθεσίας/αναδοχής και όχι την ημερομηνία γέννησης του τέκνου. 
     Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα με βάση τα οριζόμενα στην αριθ.64/2008 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ και την αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29-5-2008 Εγκύκλιο, οι Υπάλληλοι που υιοθετούν τέκνο ηλικίας μέχρι 4 ετών, δικαιούνται να λάβουν αναλογία της συνεχόμενης άδειας ανατροφής τέκνου τόσης διάρκειας όσο είναι, με βάση το ισχύον μειωμένο ωράριο, το άθροισμα των ωρών οι οποίες απομένουν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υιοθεσίας/αναδοχής μέχρι τη συμπλήρωση του 4ου έτους της ηλικίας του τέκνου του, πέραν του οποίου η συνέχιση της άδειας δεν είναι επιτρεπτή.
IV] ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 
     Καθίσταται σαφές αφενός ότι η ήδη υφιστάμενη διευκόλυνση της παράτασης του μειωμένου ωραρίου για 2 ακόμα έτη χορηγείται σε περίπτωση γέννησης 4ουτέκνου αλλά και για κάθε επόμενο τέκνο και αφετέρου ότι η διευκόλυνση αυτή χορηγείται ανεξαρτήτως της διευκόλυνσης που έχει προηγουμένως επιλέξει ο/η υπάλληλος (μειωμένο ωράριο ή συνεχόμενη άδεια). 
« Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου και για κάθε επόμενο τέκνο, ο χρόνος εργασίας του/της γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά 1 ώρα ημερησίως για 2 ακόμα έτη, ανεξαρτήτως της διευκόλυνσης που έχει προηγουμένως επιλέξει ο/η υπάλληλος.»
V] ΑΔΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
    Προβλέπεται ότι σε περίπτωση υπαίτιας διακοπής της φοίτησης υπαλλήλου, στον  οποίο έχει χορηγηθεί άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας προσκόμισης του τίτλου σπουδών, ο χρόνος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα κατάχρησης της διευκόλυνσης που χορηγείται για την υπηρεσιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων. 
«Εάν, με υπαιτιότητα του υπαλλήλου, διακοπεί η φοίτηση ή παρέλθει άπρακτη η εξάμηνη προθεσμία κατάθεσης του τίτλου όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει στην υπηρεσία του την προσαύξηση των αποδοχών που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της άδειας, με τους νόμιμους τόκους, και ο χρόνος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Η επιστροφή αποδοχών ενεργείται με πράξη του αρμόδιου για την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών οργάνου, το οποίο οφείλει να ενημερώσει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας προσωπικού ή της υπηρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος. Σε περίπτωση άρνησης επιστροφής των ανωτέρω αποδοχών, η είσπραξη γίνεται με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων.»
VI] ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΟΧ
     Στο πλαίσιο της ισότιμης μεταχείρισης των υπαλλήλων ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας τους, προβλέπεται ότι στους υπαλλήλους με σχέση ΙΔΟΧ του Δημοσίου χορηγούνται οι άδειες παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους και η άδεια λόγω ασθένειας των τέκνων που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα για τους μόνιμους υπαλλήλους σε αναλογία όμως με βάση τη διάρκεια της σύμβασής τους.
      Το υπό διαβούλευση άρθρο 7 είναι διαθέσιμο στις σελίδες 13 και 4 του Νομοσχεδίου και της Αιτιολογικής Έκθεσης αντιστοίχως. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: