Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

Συναδέλφισσα και Συνάδελφε.....Μάθε τα δικαιώματά σου

Πότε πρέπει να χορηγούνται τα ρεπό στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία;
       Με το άρθρο 1 παρ. 1 και 5 του ν. 1157/1981 καθιερώθηκε η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για το προσ
ωπικό του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. και ορίστηκε το ωράριο τους σε 40 ώρες.
        Οι διατάξεις αυτές επεκτάθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση Α2γ22190/6-1081 ΦΕΚ 625
τεύχος Β’ των Υπουργών Προεδρίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και δια τους εργαζόμενους των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του 2592/53. Στην παρ. 10 του ιδίου άρθρου 1 του ν. 1157/1981, ορίζεται ότι:
      «κατά την ημέραν της αναπαύσεως ο εργαζόμενος οφείλει να απασχοληθή, εάν κληθή υπό της υπηρεσίας, λόγω εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης μη δυναμένης να ανακληθή. Εις την περίπτωσιν ταύτην χορηγείται ετέρα ημέρα αναπαύσεως, καθοριζομένη υπό της υπηρεσίας, κατ` άλλην εργάσιμον μέραν εντός της προσεχούς εβδομάδος.»
Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η νομοθεσία προβλέπει ρητά:
- Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και γενικότερα στις μονάδες υγείας εργάζονται πενθήμερο και λαμβάνουν κάθε βδομάδα 2 ημέρες ανάπαυσης (ρεπό).
- Στην περίπτωση που απαιτηθεί για σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες να εργαστούν μια από τις ημέρες που έπρεπε να έχουν ρεπό αυτό πρέπει με ευθύνη της υπηρεσίας υποχρεωτικά να χορηγηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
        Άρα οι υπηρεσίες των Νοσοκομείων είναι υποχρεωμένες να χορηγούν 2 ρεπό μέσα στην εβδομάδα ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτείται ο εργαζόμενος να εργαστεί μια μέρα επιπλέον μέσα στην εβδομάδα το οφειλόμενο ρεπό θα πρέπει να το δίνουν υποχρεωτικά μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε αντίθετη περίπτωση παρανομούν αφού παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και παρανομούν.
      Είναι λοιπόν δικαίωμα κάθε εργαζόμενου να απαιτεί την χορήγηση των 2 ρεπό μέσα στην εβδομάδα και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από το τέλος της επόμενης εβδομάδας.
        Αν οι υπηρεσίες δεν τηρούν αυτές τις διατάξεις τότε ο εργαζόμενος πρέπει να το καταγγέλλει στα τοπικά σωματεία των Νοσοκομείων και να ζητά να κάνουν παρέμβαση για να τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: