Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Τα ΒΑΡΕΑ–ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ στα ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ: Δείτε τις λεπτομέρειες

       Στα προαπαιτούμενα (“prioractions”) του επικαιροποιημένου Μνημονίου που δημοσιεύθηκε χθες στο εξής “SMoU”) περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δύο δράσεις σχετικές με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Η σχετική αναφορά εντοπίζεταιστην παράγραφο (v) της Σελίδας 37 του SMoU.
      Για να γίνουν κατανοητά τα σχετικά προαπαιτούμενα, είναι σημαντικό να υπενθυμίζουμε -απολύτως επιγραμματικά- το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
       Η Κυβέρνηση με το αρ.18 του ν.4354/2015 (όπως τροποποιήθηκε με το αρ.54 ν.4384/16 και αντικαταστάθηκε από το αρ.396 ν.4512/18) προέβλεψε μια πολυπληθή Επιτροπή.  Επιτροπή χωρίς καμία συμμετοχή θεσμικού εκπροσώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Αυτή έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων, “την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας”. 
Βάσει του νόμου:
- Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ υποβάλει ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣΤΟΥΣ συναρμόδιους ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη, καθώς και από προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσής της.
ΟΙ συναρμόδιοι ΥΠΟΥΡΓΟΙ επεξεργάζονται τη γνωμοδότηση και ΠΑΡΕΧΟΥΝ σχετικές ΟΔΗΓΙΕΣ στην Επιτροπή.
-   “Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών” η Επιτροπή “οφείλει” να ολοκληρώσει το έργο της και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς.
Ας δούμε τώρα τι ακριβώς συμφώνησε η Κυβέρνηση στο SMoU:
Ως προαπαιτούμενη δράση οι Αρχές (…) : 
-ΠΑΡΕΧΟΥΝστηνΤρόικαΤΗΝαρχικήΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣσχετικάμεταεπιδόματαεπικίνδυνηςκαιανθυγιεινήςεργασίας, μαζί με τη λεπτομερή μελέτη και τις προσωρινές ποσοτικοποιήσεις, όπως προβλέπεται στο Νόμο (“As a prior action, the authorities will (…) provide to the institutions the initial opinion of the Committee regarding allowances for hazardous and dangerous work, together with the detailed study and provisional quantifications, as specified in the law”)          ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΜΕΤΗΝΤΡΟΙΚΑΤΙΣΟΔΗΓΙΕΣΠΟΥΠΑΡΕΧΟΥΝΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙΣΤΗΝΕΠΙΤΡΟΠΗ (“agree with the institutions the guidance provided by the ministers to the Committee”).
      Δεδομένων των ανωτέρω (συνδυασμός διατυπώσεων Νόμου και SMoU), είναι σαφές ότι η τελική γνωμοδότηση της Επιτροπής για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας οφείλει να γίνει “επί τη βάσει” υπουργικών οδηγιών που θα έχουν προηγουμένως συμφωνηθεί με την Τρόικα.
       Για πλήρη εικόνα και αναλυτικότερες δεσμεύσεις, μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο του SMoU https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/draft_smou_4th_review_23_05_2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια: