Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Αναδρομικό «κούρεμα» έως 40% στα 285.000 μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου

      "Κουρεμένα" έως 40% θα καταβάλει  στα τέλη Ιουνίου σε 285.000 συνταξιούχους του Δημοσίου τα μερίσματα το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.
      Το "σήμα" για την αναδρομική μείωση, από 1/1/2016, των μερισμάτων δίνει εγκύκλιος του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τ.  Πετρόπουλου που εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου ο οποίος επιβάλει στο Ταμείο  ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. 
      Οι κρατήσεις για τα αναδρομικά θα γίνουν σε δόσεις  έως το τελος του χρόνου για να εξαφανιστεί το ελλειμμα που φέτος ήταν 286 εκατομμύρια ευρώ
Οπως τονίζεται συγκεκριμένα στην εγκύκλιο:
      «Εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού του μηνιαίου μερίσματος για όλους τους μερισματούχους του ΜΤΠΥ με σκοπό αφενός, την εξασφάλιση της αντιστοιχίας του χορηγούμενου μερίσματος με τις καταθέσεις και αφετέρου την επίτευξη ενός δίκαιου τρόπου υπολογισμού των μερισμάτων που εξυπηρετεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης.
       Διευκρινίζεται ότι, για την εφαρμογή του νέου τύπου υπολογισμού, ως βασικός μισθός και λοιπές αποδοχές λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας καθώς και οι επιπλέον του βασικού μισθού λοιπές αποδοχές βάσει των οποίων κανονίσθηκε η σύνταξη κύριας ασφάλισης του μετόχου και με την προϋπόθεση ότι διενεργήθηκε και αποδόθηκε η προβλεπόμενη κράτηση της περ.Α΄ της παρ.1 του άρθρου 26 του π.δ/τος 422/1981 όπως ισχύει υπέρ του ΜΤΠΥ.
Με την διάταξη αυτή, καθορίζεται ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) για το έτος 2016 σε ποσοστό 0,215% και προβλέπεται η αναπροσαρμογή του εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους και μέχρι 15/1, με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, με σκοπό την αποφυγή δημιουργίας ετησίων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση.
      Επίσης, προβλέπεται η αναπροσαρμογή των δικαιούμενων μερισμάτων όλων των ήδη μερισματούχων του Ταμείου με σκοπό την ίση μεταχείριση των παλαιών και νέων μερισματούχων. Παράλληλα καθορίζεται ο βασικός μισθός που θα λαμβάνεται υπόψη κάθε φορά για την ορθή εφαρμογή του εν λόγω τύπου, ανάλογα με την ημερομηνία εξόδου του μερισματούχου από την υπηρεσία.
Αναδρομικά
       Σημειώνεται ότι, τα οικονομικά αποτελέσματα της αναπροσαρμογής αρχίζουν από 1.1.2016. Η διαφορά μεταξύ του προκύπτοντος από την αναπροσαρμογή νέου μερίσματος και του αθροίσματος του προ της αναπροσαρμογής παλαιού μερίσματος και της προσωπικής διαφοράς της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3336/2005, η οποία δεν διατηρείται, με κανέναν τρόπο δεν αναζητείται από τους μερισματούχους και παραμένει στο Μ.Τ.Π.Υ. υπέρ των μελλοντικών γενεών μερισματούχων του.     Επιπλέον από την έναρξη ισχύος του νόμου αποκλείεται ο καθορισμός κατωτάτου ορίου μερίσματος ενώ προβλέπεται η αναπροσαρμογή και των δικαιούμενων μερισμάτων όσων έχουν εξέλθει από την Υπηρεσία και τα οποία έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις περί κατωτάτου ορίου μερίσματος.
      Τα υπερβάλλοντα ποσά μερισμάτων που έχουν ήδη καταβληθεί έως την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων, λόγω της εφαρμογής της αναπροσαρμογής από την 1.1.2016 και εφεξής, παρακρατούνται σε ισόποσες δόσεις από τα μερίσματα που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο έτους 2016.
      Επισημαίνεται επιπλέον ότι, μετά την θέσπιση της εν λόγω διάταξης που καθορίζει από την 1/1/2016 νέο τρόπο υπολογισμού του μερίσματος για όλους τους μερισματούχους του Ταμείου καθώς και την αναπροσαρμογή των μερισμάτων των ήδη μερισματούχων, πλέον παύουν να ισχύουν για το ΜΤΠΥ οι διατάξεις του ν.4024/2011 και του ν.4093/2012 που αφορούν μειώσεις στα μερίσματα των μερισματούχων, δεδομένου ότι μέσω του νέου ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης και της ετήσιας αναπροσαρμογής του, εξασφαλίζεται η μη δημιουργία ελλειμμάτων και η βιωσιμότητα του Ταμείου και παρέλκει κάθε άλλη δημοσιονομική διόρθωση επί των χορηγούμενων μερισμάτων».
Κατάργηση
     Από την 1η/6/2016 παύει να καταβάλλεται μέρισμα στα πρόσωπα που έχουν καταστεί δικαιούχοι μερίσματος μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και πλέον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απονομή μερίσματος σύμφωνα με το π.δ.422/1981 όπως αντικαθίσταται με το παρόν άρθρο.
      Συνεπώς και για τα πρόσωπα αυτά, τα ήδη καταβληθέντα από 1/1/2016 έως 31/3/2016 μερίσματα, καθώς και τα οφειλόμενα μερίσματα μηνών Απριλίου και Μαΐου του τρέχοντος έτους, αναπροσαρμόζονται κατά τα παραπάνω αναφερόμενα .
ή στον Σύνδεσμο που ακολουθεί: http://content-mcdn.imerisia.gr/pegasus/Multimedia/pdf/_5__465_1_-88__id3417152.pdf
Αναδημοσίευση από ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: