Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

"Κινητικότητα" στο Δημόσιο: Τι θα περιλαμβάνει - Πότε ξεκινά

       Ενιαίο σύστημα "κινητικότητας" στο σύνολο του δημοσίου τομέα θα θεσμοθετήσει το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. (Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης) εντός του Ιουνίου, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την κάλυψη των κενών σε καίριους τομείς των δημοσίων υπηρεσιών.
        Βασική καινοτομία του σχεδίου είναι η δυνατότητα κάθε υπαλλήλου Υπουργείου, Δημόσιας Υπηρεσίας, ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Δήμου ή Περιφέρειας να έχει πρόσβαση στο σύνολο των θέσεων, που θα καλύπτονται μέσω του προγράμματος, σύμφωνα με το «Έθνος».
Σε πρώτη φάση το νέο σύστημα προτείνεται να αφορά στην κάλυψη θέσεων εργασίας, ενώ αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο σταδιακά να επεκταθεί και στην κάλυψη κενών Προϊσταμένων εάν αρθούν οι υφιστάμενες ακαμψίες του συστήματος.
Οι άξονες
Οι κύριοι άξονες του νέου συστήματος είναι οι εξής:
  • Η "κινητικότητα" θα αφορά αποκλειστικά την κάλυψη κενή οργανικής θέσης ορισμένου κλάδου (μετάταξη) και θα έχει αμιγώς εθελούσιο χαρακτήρα. Προτείνεται χρονικό διάστημα ενός έτους ως προστάδιο της μετάταξης, στο τέλος του οποίου θα οριστικοποιείται η τοποθέτηση στο νέο φορέα.
  • Η "κινητικότητα" εντός του ίδιου φορέα μπορεί να έχει τη μορφή απόσπασης (προσωρινή μετακίνηση) εάν υπάρχουν κενές θέσεις που δεν είναι δυνατή η άμεση κάλυψή τους και σε περίπτωση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
  • Θα παρέχονται κίνητρα (μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, δυνατότητα επιλογής υπηρεσίας ύστερα από τρία χρόνια και μοριοδότηση σε διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων) για κάλυψη θέσεων σε παραμεθόριες περιοχές και νησιά.
  • Θα υπάρχει η υποχρέωση παραμονής σε μία θέση έπειτα από διορισμό ή μετάταξη για ορισμένο χρονικό διάστημα (προτείνεται η τριετία), ενώ θα προβλεφθεί ενιαίος καθορισμός ειδικών απαγορεύσεων για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού (π.χ. νοσηλευτικό), ώστε να μην ανακύπτουν παρερμηνείες στη σχετική νομοθεσία.
       Για την "κινητικότητα" μεταξύ ομοειδών φορέων (π.χ. Δήμοι, Περιφέρειες κ.τ.λ.) θα προβλεφθεί η δυνατότητα για απλουστευμένες ενιαίες διαδικασίες μετάταξης ή περιορισμένο χρονικό διάστημα και απόσπασης, οι οποίες θα διενεργούνται από τους εποπτεύοντες φορείς (π.χ. Υπουργείο Εσωτερικών).
      Για το νέο σύστημα κινητικότητας θα συσταθεί στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., η Κεντρική Υπηρεσία Κινητικότητας, η οποία θα έχει συντονιστικό ρόλο στη διενέργεια του προγράμματος και στην αξιολόγηση των αιτημάτων κάλυψης αναγκών σε προσωπικό και την επίλυση αναφυόμενων προβλημάτων.
       Το πρόγραμμα "κινητικότητας" θα είναι συνεχές, ωστόσο, για λόγους πρακτικούς, θα εφαρμόζεται σε τρεις κύκλους ανά έτος (π.χ. Φεβρουάριο, Ιούνιο, Οκτώβριο), όπου θα καταγράφονται τα αιτήματα από κάθε φορέα.
Ο ρόλος του ΑΣΕΠ – Η διαδικασία
Καθοριστικό ρόλο στο νέο σύστημα "κινητικότητας", που προωθεί το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., θα έχει και το ΑΣΕΠ, για την επιλογή των επιτυχόντων από όσους έχουν υποβάλει αίτηση, οι οποίοι θα επιλέγονται με μοριοδότηση αντικειμενικών κριτηρίων, σύμφωνα με το «Έθνος» και την παρουσίαση - ανάλυση του epoli.gr.
Το σύστημα αξιολόγησης θα περιλαμβάνει 5 βήματα:
1. Στο τέλος κάθε έτους, κάθε Υπουργείο, Ο.Τ.Α., Φορέας του Δημοσίου θα αποστέλλει στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., έκθεση με εκτίμηση για την πορεία του προσωπικού για το επόμενο έτος (κενές θέσεις, εκτιμήσεις αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης κ.τ.λ.).
2. Επισήμως, ξεκινά η διαδικασία "κινητικότητας", με αποστολή στις αρχές κάθε "κύκλου κινητικότητας" από Υπουργούς και επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών αιτημάτων για την κάλυψη οργανικών θέσεων. Τα αιτήματα θα αξιολογούνται από την Κεντρική Υπηρεσία Κινητικότητας και θα εισάγονται σε ενιαία βάση δεδομένων για τις προσφερόμενες – διαθέσιμες θέσεις. Η δημοσιοποίηση των διαθέσιμων θέσεων θα γίνεται με επίσημη προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν ένα χρονικό περιθώριο για την υποβολή αιτήσεων.
3. Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνεται από τις υπηρεσίες υποδοχής σε κάθε φορέα, βάσει καθορισμένων κριτηρίων (τυπικά προσόντα, χρόνος προϋπηρεσίας, εμπειρία και συνέντευξη).
4. Εντός σύντομης προθεσμίας (π.χ. 10 ημέρες) από την ανακοίνωση των επιλεγέντων, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στην υπηρεσία προέλευσης του επιλεγόμενου υπαλλήλου, να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις. Την επίλυση ανάλογων ζητημάτων θα αναλαμβάνει η Κεντρική Υπηρεσία Κινητικότητας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Κινητικότητας της Υπηρεσίας προέλευσης, προκειμένου να διερευνάται η δυνατότητα κάλυψης της θέσης με εσωτερική μετακίνηση ή να ορίζεται ένα εύλογο διάστημα για την αποχώρηση του υπαλλήλου, προκειμένου να μην υπάρξει κενό στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Υπηρεσίας προέλευσης. Η απόφαση της Κεντρικής Υπηρεσίας Προέλευσης θα είναι δεσμευτική.
5. Έκδοση απόφασης μετάταξης από φορείς υποδοχής – προέλευσης εντός ορισμένου χρόνου και άμεση κάλυψη της νέας θέσης από τον μετατασσόμενο υπάλληλο.
Αναδημοσίευση από epoli.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: