Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Πειθαρχική ποινή δημοσίου υπαλλήλου και αποδοχές αργίας [Γνωμοδότηση του ΝΣΚ]

     Γνωμοδότηση (8/2017) του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για το εάν Υπηρεσία νομίμως ζητά την επιστροφή αποδοχών αργίας που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε δημόσιο υπάλληλο, ενόσω του είχε επιβληθεί με απόφαση τού Πειθαρχικού Συμβουλίου η ποινή τής οριστικής παύσης για το πειθαρχικό παράπτωμα τής αδικαιολόγητης αποχής από την άσκηση καθηκόντων του, και ως εκ τούτου, κατά τις διατάξεις τής παρ.3 του άρθρου 105 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, από την ημερομηνία έκδοσης τής εν λόγω πειθαρχικής απόφασης ο εν λόγω υπάλληλος ενόψει της επιβολής εις βάρος του τής ως άνω ποινής για το προαναφερόμενο παράπτωμα, δεν δικαιούνταν αποδοχές αργίας κ.λπ.
     Επισημαίνεται ότι, ο ενώ λόγω δημόσιος υπάλληλος προσέφυγε στο ΣτΕ, το οποίο με την υπ. αριθμ. 148/2016 απόφασή του μετέτρεψε την αρχική του ποινή σε εξάμηνη προσωρινή παύση, με πλήρη στέρηση των αποδοχών του.
     Επιπλέον, δε ότι, εν τω μεταξύ ίσχυσαν οι διατάξεις του ν.4325/2015, με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του οποίου αντικαταστάθηκε το άρθρο 105 του Υ.Κ. και ορίστηκε στην παράγραφο 3 αυτού ότι, ο υπάλληλος που τιμωρείται πειθαρχικά για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του δεν δικαιούται αποδοχές αργίας μόνο στην περίπτωση που τιμωρηθεί με την ποινή της οριστικής παύσης, ενώ η προϊσχύουσα ως άνω παράγραφος, όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή του ν.4325/2015, για την ολοσχερή αποστέρηση των αποδοχών αργίας απαιτούσε επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής για το εν λόγω παράπτωμα.
       Σύμφωνα με την απάντηση του ΝΣΚ, …«κατ΄ ακολουθία των προεκτεθέντων, στο ερώτημα που υποβλήθηκε αρμόζει, κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος η απάντηση ότι η αρμόδια υπηρεσία σύννομα αναζητά την επιστροφή, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, των χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν μη νόμιμα στο δημόσιο υπάλληλο, που αναφέρεται στο ιστορικό του ερωτήματος, ως αποδοχές αργίας κατά το χρονικό διάστημα από 18-12-2013  μέχρι 31-3-2014.  
..............................................................................................................................................................
Διαβάστε ολόκληρο το σχετικό δημοσίευμα στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Δεν υπάρχουν σχόλια: